Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звітність підприємств

Мета опанування дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів.
Завдання дисципліни: зрозуміти місце звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити її значення в управлінні підприємством; бути обізнаним з методикою складання звітності; вміти використовувати інформацію, наведену у звітності, для аналізу та прогнозування діяльності підприємства.
Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати основні законодавчі і нормативні документи, які регламентують складання і подання звітності підприємств; розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінці діяльності підприємства; нагромаджувати необхідну для складання звітності інформацію; вміти заповнювати (складати) форми звітності, які подають підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам; забезпечувати достовірність даних звітних форм з метою використання її інформації в аналізі діяльності підприємства та при здійсненні тактичного і стратегічного управління.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Сутність та призначення фінансової звітності підприємств. Загальні засади міжнародних стандартів фінансової звітності. Форма № 1 «Баланс». Форма № 2 «Звіт про фінансові результати». Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Форма № 4 «Звіт про власний капітал». Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». Виправлення помилок у фінансовій звітності та внесення змін до її показників. Основи складання зведеної та консолідованої фінансової звітності. Порядок формування показників статистичної звітності. Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств.

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємств» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова).

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємств» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік, аудит та оподаткування»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємств» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Звітність підприємств (071) (76,8 KB)–методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.
  • Звітність підприємств (6.030509) (76,9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» (обов’язкова)03 Грудня 2018 р.
  • Звітність підприємств (95,5 KB)паспорт науки «Звітність підприємств». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.