Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звітність підприємств

Мета опанування дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів.

Завдання дисципліни: зрозуміти місце звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити її значення в управлінні підприємством;бути обізнаним з методикою складання звітності;вміти використовувати інформацію, наведену у звітності, для аналізу та прогнозування діяльності підприємства.

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати основні законодавчі і нормативні документи, які регламентують складання і подання звітності підприємств; розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінці діяльності підприємства; нагромаджувати необхідну для складання звітності інформацію; вміти заповнювати (складати) форми звітності, які подають підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам; забезпечувати достовірність даних звітних форм з метою використання її інформації в аналізі діяльності підприємства та при здійсненні тактичного і стратегічного управління.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Сутність та призначення фінансової звітності підприємств. Загальні засади міжнародних стандартів фінансової звітності. Форма № 1 «Баланс». Форма № 2 «Звіт про фінансові результати». Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Форма № 4 «Звіт про власний капітал». Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». Виправлення помилок у фінансовій звітності та внесення змін до її показників. Основи складання зведеної та консолідованої фінансової звітності. Порядок формування показників статистичної звітності. Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств.

Остання редакція: 23.04.18

Публікаціі з предмету

  • Звітність підприємств (6.030509) (135.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Звітність підприємств»12 Липня 2017 р.
  • Звітність підприємств (95.5 KB)паспорт науки «Звітність підприємств». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.