Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звітність банків

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- використовувати знання законодавчої бази з обліку в банках та теорії бухгалтерського обліку для складання звітності банку;

- складати фінансову, статистичну та податкову звітність банків у відповідності до чинного законодавства;

- розуміти зв’язок між параметрами аналітичного обліку в банках і процедурами формування звітної інформації;

- знати порядок складання і подання квартальної і річної фінансової звітності банку, склад та правила оцінки статей звіту про фінансовий стан (балансу), звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку (звіту про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал банку, пояснювальних приміток до фінансової звітності;

- вміти аналізувати фінансову, статистичну та податкову інформацію, що міститься у відповідних формах звітності банків, з метою підготовки відповідних управлінських рішень.

Остання редакція: 28.04.19