Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адаптивні моделі в інформаційних управляючих системах

Дисципліна «Адаптивні моделі в інформаційних управляючих системах» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

Наукову складову навчальної дисципліни відображає дослідження щодо своєчасного прийняттям управлінських рішень, адекватно реагуючи на виклики суспільства, економіці якого онтологічно притаманні неповнота, невизначеність і плинність інформації, своєрідна поведінка суб‘єктів господарювання, варіація цілей і мети як апріорного так і апостеріорного характеру.

Предметом дисципліни є низка взаємопов‘язаних складових: алгоритмізація результатів дослідження інформаційних управляючих систем (ІУС) та їх адаптивне використання; математичний опис деяких проблем ІУС; якісний аналіз і кількісне оцінювання математичних моделей ІУС; економічне тлумачення результатів моделювання, рекомендації щодо практичного використання.

Мета дисципліни – доступно ознайомити студентський загал з досягнутим і перспективою наукових досліджень у створенні інформаційних управляючих систем стосовно економіки.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: знання концептуальних положень теорії і практики інформаційних управляючих систем; вміння окреслити прийоми і способи управління економічними системами, ґрунтуючись на моделюванні динамічних процесів; оволодіння апаратом методів та моделей з метою ефективного управління і контролю економічних процесів.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Використання методології і методики побудови та використання адаптивних моделей в інформаційно управляючих системах економічній практиці передбачає розв‘язування різногалузевих нелінійних динамічних задач, що дозволяє провести найбільш повне і глибоке дослідження станів трансформаційної економіки. Дисципліна «Адаптивні моделі в інформаційних управляючих системах» в навчальному процесі вбачається як заключна фаза математичної та фахової підготовки магістра на підставі наступного: загальноприйняті форма і зміст підготовки економіста доповнюються прагматично спрямованими розділами сучасної науки (теорії ієрархічних систем, нелінійної динаміки, синергетичної економіки, новітніх інформаційних технологій в економіці, основами математичного моделювання); творче з позиції економіко-математичного моделювання переосмислення економічної теорії, підпорядкування її здобутків практичній економіці для ефективного управління нею.

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Інформаційні управляючі системи (ІУС) як підґрунтя для розроблення дієвих економічних рішень на усіх рівнях господарювання.

Тема 2. Нелінійна динаміка як визначальна риса економічного середовища, складного у своїй природі (як цілого, так його складових).

Тема 3. Засади сучасної теорії управління системами як цілеспрямоване досягнення мети і цілей.

Тема 4. Управління і адаптація в економіці.

Тема 5. Адаптивна парадигма математичних моделей інформаційних управляючих систем.

Тема 6. Основи якісного аналізу адаптивних моделей ІУС.

Тема 7. Елементи кількісного аналізу адаптивних моделей ІУС. Коректність ЕММ.

Тема 8. Стохастичний перехід у моделюванні ІУС.

Тема 9. Синергізм адаптивного моделювання ІУС.

Тема 10. Заключна оглядова лекція.

Викладацький склад дисципліни:

1.                 Вітлінський В.В., докт. екон. н., проф.;

2.                 Коляда Ю.В., канд. техн. н., доц.;

3.                 Кравченко Т.В., ст. викладач каф. ЕММ та інші.

Список літератури:

Основна:

1.            Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія / Ю.В. Коляда. – К.: КНЕУ, 2011. – 297 с.

2.            Вітлінський В.В. Адаптивні моделі в економіці: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, Ю.В. Коляда, Т.В. Кравченко, В.І.Трохановський. ‑ [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2013. – 98 с.

Додаткова:

1.            Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент: Кіберакмеологічна концепція: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 528с.

2.            Сигорский В.П., Коляда Ю.В., Колодницкий Н.М. Проблемная адаптация и непрерывные аналоги в численном моделировании нелинейных задач./ Автоматиз. проектирования в электронике. К.: “Техника”.– 1992– Вып. 46. – с. 19-28.

 

Завідувач кафедри

економіко-математичного моделювання

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

доктор економічних наук, професор

 

В.В. Вітлінський

 
Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету