Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дослідження операцій

Наука “Дослідження операцій” має теоретичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра прикладних питань на усіх рівнях ієрархії управління щодо обрання та аналізу найкращих, оптимальних господарських рішень (планів, програм, об’єктів, проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.

Предметом дослідження операцій є методологічні поняття та інструментарії розв’язування задач вибору найкращого (за обраними критеріями) рішення на множині допустимих варіантів.

Мета науки – вивчення студентами в систематизованій формі та активне засвоєння ними основних методів розв’язування оптимізаційних задач; задач управління запасами; сітьового управління; масового обслуговування; отримання навичок аналізу та адекватного використання інструментарію розв’язування виділених класів задач при дослідженні практичних проблем, що виникають в економіці та підприємництві.

Завданнямнауки є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки  задач  дослідження операцій; основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної науки:

·        грамотно  будувати адекватні економіко-математичні моделі та розв’язувати конкретні прикладні задачі з використанням інформаційних технологій на базі ПЕОМ;

·        будувати і застосовувати моделі прийняття рішень в умовах невизначенності;

·        аналізувати одержані результати і робити  фахові  висновки.

У результаті вивчення науки студент повинен знати:

·        концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей дослідження операцій;

·         основні класи математичних моделей дослідження операцій, що використовуються для дослідження економічних процесів;

·        основні методи розв’язування задач дослідження операцій.

Студент повинен уміти:

·       визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування задачі дослідження операцій;

·       здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю;

·       використовувати ПЕОМ для розв’язування задач;

·       проводити аналіз розв’язків задач дослідження операцій  з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Набуті знання можуть бути використанні для дослідження і розв’язання прикладних задачах ефективного керування організаційними системами такими, як галузі економіки, концерни,  комерційні банки, інвестиційні та страхові компанії, консалтингові фірми, окремі  підприємства та фірми.  Нині актуальність всіх математичних моделей незрівнянно вища, ніж у момент їх створення   і відкриває широкі можливості для професійного та кар‘єрного зростання фахівців економічного профілю, а також для достойного заробітку.

 

Тематичний план науки:

 

Тема 1. Дослідження операцій як науковий підхід до аналізу економічних об’єктів і процесів та обґрунтування рішень.

Тема 2.Задачі прийняття багатоцільових рішень в дослідженні операцій.

Тема 3. Теорія управління запасами.

виробничих поставок; стохастичні моделі управління запасами.

Тема 4. Моделі та методи  мережевої  оптимізації.

Тема 5. Розподільні задачі та задачі , які зводяться до них.

Тема 6.Задачі стохастичного програмування.

Тема 7. Задачі параметричного програмування.

Тема 8.  Моделювання конфліктності у соціо-економічних системах. Ігрові моделі.

      Тема 9. Структуровані, слабо структуровані та неструктуровані задачі економічних процесів та їх дослідження.

        Тема 10.  Дослідження систем масового обслуговування.

 

Викладацький  склад  дисципліни:

1.     Тарасова Л.Г., к.ф.-м.н., доцент каф. ЕММ та інші.

 

Список  літератури:

Основна:

1.  Вітлінський В.В.,  Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г.,  Великоіваненко Г.І. Прикладні моделі економічних процесів : практикум [Електронний ресурс] / В 54. — К. : КНЕУ, 2014. — 226 с.

2.  Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г., Ігнатова Ю.В. Стохастичні процеси та моделі в економіці [Електронний ресурс] : навч. посіб.. — К. : КНЕУ, 2014. — 230 с.

Додаткова:

1.     Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г., Савіна С.С. - Дослідження операцій: навч.посіб.- К. КНЕУ, 2009.

2.     Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г., Савіна С.С. - Дослідження операцій: навч.-метод.посіб. для  самост.вивч.дисц.- К. КНЕУ, 2009.

 

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Дослідження операцій (4 курс) (279.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Дослідження операцій» для студентів 4 курсупершого (бакалаврського) рівня вищої освіти: галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність       051 Економіка спеціалізація (освітня програма) Економічна кібернетика10 Жовтня 2019 р.
  • Дослідження операцій (2 курс) (236.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Дослідження операцій» для студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність       051 Економіка спеціалізація (освітня програма) Економічна кібернетика10 Жовтня 2019 р.
  • Дослідження операцій (92 KB)паспорт з науки "Дослідження операцій"16 Листопада 2017 р.