Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

1. Метою опанування дисципліни "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці" є формування у студентів компетенцій і надання студентам основних знань з проведення наукових досліджень, опанування основ та принципів методології, інструментарію та організації наукових досліджень. Наука "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці" спрямована на формування у студентів наукового світогляду, розуміння сучасної концепції інформаційної економки, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності.

         Предметом дисципліни є мета, проблематика та напрямки наукового базису інформаційної економіки, загальні закономірності, методи і прийоми наукового дослідження, організація роботи науковця.

Теоретичною і методологічною базою засвоєння методології наукового дослідження є дисципліни бакалаврської підготовки: філософія, соціологія, економічна теорія, економіко-математичні методи та моделі.

 

2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати  сутність сучасних проблем методології науки; закони та їхню роль у науковому дослідженні; методи аналізу і побудови наукових теорій у прикладних науках; моделювання економічних систем і процесів; методи інформаційно-економічного обґрунтування прийняття управлінських рішень; технології наукової творчості в інформаційній економіці; організацію і планування науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти  програмувати наукове дослідження; висувати і перевіряти наукові гіпотези; робити науковий опис об’єкта дослідження; обґрунтовувати методи дослідження, якісного і кількісного аналізу; використовувати інтернет- простір та інтернет-ресурси науки; оцінювати результати наукового дослідження; використовувати знання з методології наукових досліджень у процесі підготовки магістерської дипломної роботи.

 

3. Набуті знання та вміння необхідні для:

- глибокого розуміння сутності і значення наукових досліджень як інструменту одержання знань в інформаційній економіці, знаряддя пізнання та соціальної інституції;

- вироблення нових наукових парадигм, самопідготовки, написання магістерської роботи, підготовки рефератів, наукових статей, доповідей;

- використання методик та технологій наукового пошуку, підготовки до самостійної наукової діяльності;

- застосування загальнонаукових та спеціальних методів збору інформації, аналізу наукових публікацій, огляду сучасного стану та перспектив проведення досліджень в певній соціально-економічній системі або галузі економічної діяльності та подання їх результатів;

- організації та проведення аналітичної та дослідницької наукової роботи із застосуванням  сучасних технологій математичного моделювання, використання економіко-математичних методів і моделей, інформаційних технологій тощо.

 

4. Зміст дисципліни за темами:

Тема 1.Наука як сфера діяльності і продуктивна сила суспільства

Тема 2.Теоретичні засади методології та логіки наукових досліджень

Тема 3.Наукова проблема, гіпотеза, парадигма

Тема 4.Інформаційне забезпечення наукового пошуку

Тема 5.Інструментарій економічного дослідження

Тема 6.Інформаційна економіка як одна із характеристик сучасної економіки

Тема 7.Особливості методології та структури інформаційної економіки

Тема 8.Математичне моделювання як метод наукового дослідження

Тема 9.Методи і технології штучного інтелекту в наукових дослідженнях

Тема 10.Наукові комунікації та сучасні наукові школи

Тема 11.Організація наукового дослідження

Тема 12.Оброблення та оформлення результатів дослідження

Тема 13.Наукові кадри. Інтелектуальна власність

Тема 14.Використання методології наукових досліджень у процесі підготовки магістерської дипломної роботи

 

5. Викладацький склад: Вітлінський В.В., д-р екон. наук, професор; Катуніна О.С., канд. екон. наук, доцент; Кмитюк Т.Л., канд. екон. наук, асистент.

 

         6. Основна література:

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч.посіб. / В.В. Вітлінський – К.: КНЕУ, 2003. – 408с.

2.Маслов А.О.Інформаційна економіка: ставлення, структура та теоретичне осмислення: Монографія/А.О. Маслов. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 432с.

3. Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях: підручник , За ред. Бутка М.П. – К.: "Центр учбової літератури", 2014. – 360 с.

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________________________ В.В.Вітлінський

                                               (підпис)

Остання редакція: 23.05.16