Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління ризиком у реальному секторі економіки

1.Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Теоретичною і методологічною базою засвоєння методології наукового дослідження є дисципліни бакалаврської підготовки (економічна теорія, економіка-математичні методи та моделі) та магістерського рівня (ризик-менеджмент).

Мета дисципліни:формування наукового світогляду, цілісного уявлення, поглиблення та систематизація знань щодо аналізу, оцінювання, моделювання ризиків у реальному секторі економіки та набуття навичок практичного застосування (з використанням ІТ) конкретних методів і моделей для вибору кращих, у певному сенсі, альтернатив і пошуку ефективних управлінських рішень у прикладних проблемах економіки та бізнесу.

 

2.Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни

Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

-       сутність сучасних проблем прийняття рішень в реальному секторі економіки;

-       сутність ризик-менеджменту, його організаційне та методологічне супроводження;

-       загальну схему процесу управління ризиком в реальному секторі економіки;

-       чинники виникнення ризиків реального сектору економіки;

-       класифікацію ризиків реального сектору економіки за різними ознаками;

-       методи оцінювання та управління ризиками реального сектору економіки;

-       сутність ризиків  та ризик-менеджмент у сфері електронної комерції;

-       організацію корпоративного ризик-менеджменту;

-       підходи щодо управління інноваційним ризиком в реальному секторі економіки;

-       міжнародні стандарти ризик-менеджменту в реальному секторі економіки;

Уміти:

-       формувати та застосовувати адекватні математичні моделі, інформаційні системи, експертні процедури для оцінювання ризиків реального сектору економіки;

-       враховувати отримані оцінки ризиків у прийнятті рішень у виробництві, маркетингу, логістиці тощо;

-       розробляти та впроваджувати систему ризик-менеджменту на реальному підприємстві з урахуванням міжнародних стандартів;

-       самостійно розв’язувати конкретні прикладні задачі щодо оцінювання, прогнозування та прийняття виважених рішень, що обтяжені ризиком, у різних сферах економіки.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь:економічна діяльність та підприємництво у реальному секторі економіки.

 

4. Тематичний план дисципліни:

Тема 1

Сектори економіки та ризик-менеджмент

Тема 2

Ризик-менеджмент за сучасних умов ведення бізнесу

Тема 3

Управління господарськими ризиками на підприємстві

Тема 4

Управління виробничими  та операційними ризиками.

Тема 5

Управління маркетинговими ризиками.

Тема 6

Управління фінансовими ризиками реального сектору економіки.

Тема 7

Ризики у сфері електронної комерції.

Тема 8

Управління логістичними ризиками

Тема 9

Основні підходи до організації корпоративного ризик-менеджменту

Тема 10

Управління ризиками впровадження інновацій

 

 

5. Викладацький  склад:

Вітлінський В.В., д.е.н, професор, завідуючий кафедри економіко-математичного моделювання

Скіцько В.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання

 

6. Список  літератури:

1.     Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. - 480с.

2.     Vitlinskyy V.V. Risk management in electronic logistics / V.V. Vitlinsyy, V.I. Skitsko // Actual Problems of Economics. – Kyiv, 2014.- Vol. 162 Issue 12. - P. 374-384.

3.      The Risk IT Framework // ISACA.

4.     International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 4, United Nations, New York, 2008.

 

             

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету