Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіко-математичні методи і моделі

Наука «Економіко-математичні методи і моделі» є нормативною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за напрямком «Економіка і підприємництво».

Предметом вивчення науки є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних об’єктів, процесів, явищ, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці; теоретичні та практичні питання аналізу економічного ризику.

Мета цієї нормативної дисципліни – формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей та методів.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Наука«Економіко-математичні методи і моделі»набуває особливої актуальності –  обґрунтування основних напрямків економічної політики, вможливлюють передбачення наслідків рішень і заходів, що їх вживають у кожен поточний момент.

Тематичний план

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія

Тема 3. Множинна регресія

Тема 4. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності пояснюючих змінних

Тема 5. Економетричні моделі з ознакою гетероскедастичності залишків

Тема 6. Економетричні моделі з ознакою автокореляції залишків

Тема 7. Економетричні моделі динаміки

Тема 8. Основні поняття теорії та методів оптимізації

Тема 9. Лінійні оптимізаційні економіко-математичні моделі та методи. Лінійне програмування

Тема 10. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки лінійних оптимізаційних задач

Тема 11. Типи оптимізаційних задач, що зводяться до лінійних моделей

Тема 12. Нелінійні оптимізаційні моделі та методи

Тема 13. Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві

Тема 14. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику

 

Викладацький склад дисципліни:

Білик Т.О., к.ек.н., доцент,

Волощук С.Д., к.ф.-м.н., доцент,

Водзянова Н.К., ст викладач

Долінський Л.Б., к.ек.н., доцент,

Ігнатова Ю. ,к.ек.н., доцент,

Катуніна О., к.ек.н., доцент,

Коляда Ю.В., к т.н., доцент,

Тарасова Л.Г., к.т.н., доцент,

Терещенко Т.О.,д.ек.н., прфесор,

Ткач О.В., к.ек.н., доцент,

Савіна С.С., к.ек.н., доцент,

Шатарська І.Ф., ст викладач,

Юнькова О.О, к.т.н., доцент

Рекомендована література

1.      Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

2.      Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

3.      Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

4.      Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с.

5.      Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

6.      Вітлінський В.В., Білик Т.О., Великоіваненко Г.І., Волощук С.Д., Водзянова Н.К., Матвійчук А.В., Савіна С.С, Шатарська І.Ф.Економіко-математичні методи і моделі .  Практикум (електронний ресурс) – К.: КНЕУ, 2014. – 221 с.

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                                                              Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                                                        д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

 • Економіко-математичні методи і моделі: оптимізація (13.6 MB)Підручник містить розширену інформацію за темами присвяченими оптимізаційним методам та моделям. 25 Квітня 2018 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 7 (1.6 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знаньз науки “Економіко-математичні  методи і моделі ” спец. 6Е01, 6Е02, 6Е03,6Р01, 6Р02, 6У02, 6А01, 6і01, 6і02  16 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 5 (658 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знаньз науки “Економіко-математичні  методи і моделі ” спец. 6М01, 6М0216 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 3 (102.5 KB)паспорт з науки “Економіко-математичні методи і моделі”. Дисципліна бакалаврського рівня.сп.6М03, 6М0416 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 4 (1.2 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Економіко-математичні методи і моделі” спец.6Е04, 6Е05, 6Р03, 6Р04, 6О01, 6А02, 6А03, 6Ф01,6Ф0216 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 7 (114.5 KB)паспорт з науки “Економіко-математичні методи і моделі”. Дисципліна бакалаврського рівня. сп.6Е01, 6Е02, 6Е03,6Р01, 6Р02, 6У02, 6А01, 6і01, 6і0216 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 5 (101.5 KB)паспорт з науки “Економіко-математичні методи і моделі” сп.6М01, 6М0216 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 4 (105 KB)Паспорт  нормативної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» для спеціальностей  6Е04, 6Е05, 6Р03, 6Р04, 6О01, 6А02, 6А03, 6Ф01, 6Ф02  Дисципліна освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»16 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 3 (587 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “ Економіко-математичні  методи і моделі ” спец. 6М03, 6М0416 Листопада 2017 р.
 • Економіко-математичні методи і моделі 6601/1, 6601/2 (901.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Економіко-математичні  методи і моделі ”05 Липня 2016 р.
 • Економіко-математичні методи і модел 6601/3 (708 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Економіко-математичні  методи і моделі ”, 6601/305 Липня 2016 р.