Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень

1. Дана наука є однією із нормативних з циклу природничонаукової, професійної та практичної підготовки магістрів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології».

Метою науки є формування системи знань з методології та інструментарію побудови сучасних економіко-математичних методів і моделей та застосування комп‘ютерних інтелектуальних технологій для вибору кращих, у певному сенсі, альтернатив і пошуку ефективних рішень.

 

2. У результаті вивчення даної науки магістр має знати:

-       терміни, принципи проектування та головні компоненти інтелектуальних систем прийняття рішень;

-       основні засади використання інформації в інтелектуальних системах прийняття рішень;

-       типові моделі подання знань;

-       сутність процесу вибору, визначення функцій вибору та здійснення операцій над ними;

-       основні положення та принципи використання інструментарію нечітких множин, нейронних мереж та генетичних алгоритмів у розробці інтелектуальних систем прийняття рішень тощо;

та вміти:

-       грамотно здійснювати постановки ціле покладання та розв’язування конкретних прикладних задач стосовно прийняття виважених рішень, використовуючи відповідні математичні моделі та інструментарій штучного інтелекту;

-       визначати проблемну ситуацію, мету, будувати та обирати критерії, створювати альтернативи для досягнення мети, реалізовувати вибір та прийняття рішення за різними критеріями, впроваджувати результати аналізу;

-       приймати рішення за допомогою різних засобів, зокрема: дерев рішень, нечіткої теорії очікуваної корисності, нечіткого логічного висновку, генетичних алгоритмів, інструментарію теорії ігор, інструментарію теорії корисності, використовуючи різні критерії, зважаючи на інформаційну ситуацію тощо;

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь: розробка та впровадження окремих модулів та в цілому інтелектуальних систем прийняття рішень, інформаційних систем різного призначення; прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням тощо.

 

4. Тематичний план дисципліни:

Тема 1

Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень: концептуальні положення та методологія

Тема 2

Системна парадигма у прийнятті рішень

Тема 3

Аксіоматика теорій раціонального поводження

Тема 4

Аналіз та оцінювання ризику у прийнятті рішень

Тема 5

Прийняття рішень за нечітко визначених умов

Тема 6

Теоретико-ігрові моделі у прийнятті рішень

Тема 7

Теорія та інструментарій генетичних алгоритмів у прийнятті рішень

Тема 8

Синтез штучних нейронних мереж, нечітких множин та генетичних алгоритмів у прийнятті рішень

Тема 9

Експертне оцінювання у прийнятті рішень

Тема 10

Багатокритеріальні математичні моделі та методи у прийнятті рішень

 

 

5. Викладацький  склад:

Вітлінський В.В., д.е.н, професор, завідуючий кафедри економіко-математичного моделювання

Скіцько В.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання

 

6. Список  літератури:

1.Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2014. – 506с.

2. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія. – К.: КНЕУ, 2011.-439 с.

3. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах [Текст] : учебник для студ. вузов / О. И. Ларичев. - М. : Логос, 2000. - 296 с.

4. Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальних системах. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – К.: «Издательский Дом «Слово», 2008.

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень122 (магістерський рівень в.о.) (312.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Системи штучного інтелекту»                                           27 Грудня 2018 р.
  • Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень124 (магістерський рівень в.о.) (314.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124  «Системний аналіз», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Системний аналіз»27 Грудня 2018 р.
  • Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень (90 KB)паспорт з науки  “Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень ” .Дисципліна магістерського рівня.04 Листопада 2015 р.