Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень (К-ра економіко-математичного моделювання)

1. Метою опанування дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" є формування у студентів компетенцій і надання студентам основних знань з проведення наукових досліджень, опанування основ та принципів методології, інструментарію та організації наукових досліджень. Наука "Методологія та організація наукових досліджень" спрямована на формування у студентів наукового світогляду, розуміння сучасної концепції інформаційної економки, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності.

         Предметом дисципліни є мета, проблематика та напрямки наукового базису інформаційної економіки, загальні закономірності, методи і прийоми наукового дослідження, організація роботи науковця.

Теоретичною і методологічною базою засвоєння методології наукового дослідження є дисципліни бакалаврської підготовки: філософія, соціологія, економічна теорія, економіко-математичні методи та моделі.

 

2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати  сутність сучасних проблем методології науки; закони пізнання та їхню роль у науковому дослідженні; методи аналізу і побудови наукових теорій у прикладних науках; напрямки моделювання економічних систем і процесів; методи інформаційно-економічного обґрунтування прийняття управлінських рішень; технології наукової творчості в інформаційній економіці; організацію і планування науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти  програмувати наукове дослідження; висувати і перевіряти наукові гіпотези; здійснювати науковий опис об’єкта дослідження; обґрунтовувати методи дослідження, якісного і кількісного аналізу; використовувати інтернет- простір та інтернет-ресурси науки; оцінювати результати наукового дослідження; використовувати знання з методології наукових досліджень у процесі підготовки магістерської дипломної роботи.

 

3. Набуті знання та вміння необхідні для:

- глибокого розуміння сутності і значення наукових досліджень як інструменту одержання знань в інформаційній економіці, знаряддя пізнання та соціальної інституції;

- вироблення нових наукових парадигм, самопідготовки, написання магістерської роботи, підготовки рефератів, наукових статей, доповідей;

- використання методик та технологій наукового пошуку, підготовки до самостійної наукової діяльності;

- застосування загальнонаукових та спеціальних методів збору інформації, аналізу наукових публікацій, огляду сучасного стану та перспектив проведення досліджень в певній соціально-економічній системі або галузі економічної діяльності та подання їх результатів;

- організації та проведення аналітичної та дослідницької наукової роботи із застосуванням  сучасних технологій математичного моделювання, використання економіко-математичних методів і моделей, інформаційних технологій тощо.

 

4. Зміст дисципліни за темами:

Тема 1.Наука як сфера людської діяльності

Тема 2.Методологія наукової творчості

Тема 3.Організація та процес наукових досліджень

Тема 4.Теорія методу

Тема 5.Інформаційні аспекти науки

Тема 6.Дипломна (магістерська) робота як кваліфікаційне дослідження

Тема 7.Наукові кадри та інтелектуальна власність

 

 

5. Викладацький склад: Вітлінський В.В., д-р екон. наук, професор.

 

6. Основна література:

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч.посіб. / В.В. Вітлінський – К.: КНЕУ, 2003. – 408с.

2. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія. – К.: КНЕУ, 2011.-439 с.

3. Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях: підручник , За ред. Бутка М.П. – К.: "Центр учбової літератури", 2014. – 360 с.

 

Завідувач кафедри ____________________________ В.В.Вітлінський

                                               (підпис)

Остання редакція: 27.12.18

Публікаціі з предмету