Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладні моделі економічних процесів

Дисципліна “Прикладні моделі економічних процесів” посідає важливе місце серед дисциплін економіко-математичного циклу  і розглядає моделі та методи найбільш ефективного керування організаційними системами, до яких належать економіка держави в цілому,  глобальні системи, що об’єднують економіку різних країн, галузі економіки,  концерни, окремі підприємства та фірми то що.

Мета  дисципліни – задовольнити потреби майбутніх фахівців з економіки і підприємництва у знаннях щодо методів  прийняття рішень та управління організаційно-економічними системами різного рівня на базі економіко-математичного моделювання  та спеціальних економіко-математичних методів, а також   у засвоєнні  концептуальних положень побудови математичних моделей  на базі комп’ютерних технологій та їх застосування в аналізі та управлінні економічними системами.

Основні завдання дисципліни:

-  засвоєння  концептуальних положень побудови математичних моделей  на базі комп’ютерних технологій та їх застосування в аналізі та управлінні економічними системами;

- опанування та вивчення інструментарію розв’язування прикладних задач моделювання та аналізу соціально-економічних процесів з використанням теорії випадкових процесів, нечіткої логіки, мереженого програмування.

- вивчення низки найбільш типових прикладних моделей в задачах  прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне та програмно-методичне комп’ютерне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних проблемах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

Предметом курсує  методологія та інструментарій побудови та застосування прикладних математичних моделей аналізу та управління економічними процесами.

Для вивчення курсу необхідна попередня підготовка з теорії економіки, фінансів та дисциплін математичного циклу: математичного аналізу, математичного програмування, лінійної алгебри, теорії графів, теорії ймовірностей та математичної статистики.

У результаті вивчення дисципліни “ Прикладні  моделі економічних процесів” студент повинен:

розуміти, що соціально-економічні процеси відбуваються під впливом багатьох випадкових чинників, кожен із яких взятий окремо, по різному впливає на перебіг економічних процесів і лише в сукупності проявляються їх закономірності. Тому вивчення цих закономірностей з позицій системного аналізу і є головним завданням для успішного розв’язання прикладних задач;

знати концептуальні положення побудови математичних моделей соціально-економічних процесів;

знати та володітисучасним інструментарієм математичного моделювання економічних процесів;

знати та володітидосягненнями теорії випадкових процесів, нечіткої логіки, мереженого програмування для побудови адекватних економіко-математичних моделей;

вміти грамотно  будувати адекватні економіко-математичні моделі та розв’язувати конкретні прикладні задачі з використанням інформаційних технологій на базі ПЕОМ;

вмітибудувати і застосовувати моделі прийняття рішень за нечіткої інформації, аналізувати одержані результати і робити  фахові  висновки.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·        грамотно  будувати адекватні економіко-математичні моделі та розв’язувати конкретні прикладні задачі з використанням інформаційних технологій на базі ПЕОМ;

·        будувати і застосовувати моделі прийняття рішень за нечіткої інформації;

·        аналізувати одержані результати і робити  фахові  висновки.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Набуті знання можуть бути використанні для дослідження і розв’язання прикладних задачах ефективного керування організаційними системами такими, як галузі економіки, концерни,  комерційні банки, інвестиційні та страхові компанії, консалтингові фірми, окремі  підприємства та фірми.  Нині актуальність всіх математичних моделей незрівнянно вища, ніж у момент їх створення   і відкриває широкі можливості для професійного та кар‘єрного зростання фахівців економічного профілю, а також для достойного заробітку.

 

Тематичний план дисципліни:

1. Класифікація задач і засобів моделювання соціально-економічних процесів.

2. Моделювання розвитку економічних систем на основі застосування теорії марковських процесів у спеціалізованому інформаційному середовищі.

3. Дослідження задач масового обслуговування у спеціалізованому інформаційному середовищі.

4. Дослідження задач СМО с поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному середовищі.

5. Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у спеціалізованому інформаційному середовищі.

6. Застосування лінійних моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному середовищі.

 7. Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у спеціалізованому інформаційному середовищі.

 8. Моделювання економічних систем на підґрунті інструментарію нечітких множин.

 9. Моделювання економічних систем із застосуванням концепції чорного ящика з нечітким входом і нечітким виходом у спеціалізованому інформаційному середовищі.

 10. Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах.

 

Викладацький  склад  дисципліни:

1.     Тарасова Л.Г., к.ф.-м.н., доцент каф. ЕММ та інші.

 

Список  літератури:

Основна:

1.  Вітлінський В.В.,  Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г.,  Великоіваненко Г.І. Прикладні моделі економічних процесів : практикум [Електронний ресурс] / В 54. — К. : КНЕУ, 2014. — 226 с.

2.  Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г., Ігнатова Ю.В. Стохастичні процеси та моделі в економіці [Електронний ресурс] : навч. посіб.. — К. : КНЕУ, 2014. — 230 с.

Додаткова:

1.     Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г., Савіна С.С. - Дослідження операцій: навч.посіб.- К. КНЕУ, 2009.

2.     Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г., Савіна С.С. - Дослідження операцій: навч.-метод.посіб. для  самост.вивч.дисц.- К. КНЕУ, 2009.

 

 

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                             Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Прикладні моделі економічних процесів 6502 (595 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Прикладні моделі економічних процесів”16 Листопада 2017 р.
  • Прикладні моделі економічних процесів (73 KB)паспорт навчальної дисципліни “Прикладні моделі економічних процесів”. Дисципліна бакалаврського рівня.16 Листопада 2017 р.
  • Прикладні моделі економічних процесів 6502 (633 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Прикладні  моделі  економічнихпроцесів05 Липня 2016 р.