Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделі економічної динаміки

Наука «Моделі економічної динаміки» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Наукову складову навчальної дисципліни відображають дослідження поведінки динамічних траєкторій економічного розвитку, використовуючи економіко-математичні неперервні й дискретні моделі та математичні засоби, інструментарій якісного і кількісного їх аналізу. Графічне відображення (інтегральні криві, фазові й параметричні портрети) результатів комп’ютерного моделювання надає сценарії можливого розвитку подій, аналіз котрих сприяє встановленню тенденцій економічного розвитку, превентивному оцінюванні наслідків впливу тих чи інших умов, виокремленню системотворчих факторів.

Предметомнауки є концептуальні положення та інструментарій розроблення, а також якісний і кількісний аналіз математичних моделей динаміки економічних систем.

Мета науки – формування навичок та умінь стосовно аналізу динамічних процесів економіки на підґрунті розроблення та застосування адекватних економіко-математичних моделей і використання інформаційних технологій, проводити аналіз отриманих результатів.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної науки: оволодіння апаратом методів аналізу економічної динаміки і методикою здійснення процесу економіко-математичного моделювання; ефективне застосування знань, умінь і навичок при постановці і розв’язанні проблем динаміки економічних систем; проведення аналізу результатів моделювання, виявляючи тенденції чи створюючи сценарії еволюції подій і надаючи своєчасні рекомендації.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Використання методології і методики побудови та використання динамічних моделей поведінки траєкторій економічного розвитку в економічній практиці передбачає розв‘язування різногалузевих нелінійних динамічних задач, що дозволяє провести найбільш повне і глибоке дослідження станів трансформаційної економіки. Дисципліна «Моделі економічної динаміки» у навчальному процесі проявляється в тому, що висвітлюється ціла низка принципових положень сучасного економічного аналізу, а саме: систематизуються результати аналітичної економіки, зважаючи на її лінійну парадигму; розглядаються шляхи модифікації (удосконалення) класичних результатів; робиться наголос на одночасному якісному і кількісному підходах щодо вивчення економічної дійсності; прищеплюється системне (доцільне, цілеспрямоване) використання арсеналу методів і засобів дослідження економічної динаміки.

Тематичний план науки:

Тема 1. Передумови і причини розроблення математичних моделей (ММ) динаміки еволюційної економіки: ретроспектива становлення, особливості поточного моменту – проблеми і шляхи їх вирішення.

Тема 2. Лінійні математичні моделі динаміки економічних систем.

Тема 3. Нелінійні (традиційні) математичні моделі (ММ) динаміки економічних систем.

Тема 4. Дискретні математичні моделі економічної динаміки.

Тема 5. Техніка якісного аналізу математичних моделей (ММ) економічної динаміки.

Тема 6. Елементи кількісного дослідження моделей динаміки економічних систем.

Тема 7. «М’яке» моделювання динаміки економічних систем.

Тема 8. Елементи прикладної теорії катастроф в економіці.

Тема 9. Комп’ютерне дослідження динаміки економічних систем.

Викладацький склад дисципліни:

1.                 Вітлінський В.В., докт. екон. н., проф.;

2.                 Коляда Ю.В., канд. техн. н., доц.;

3.                 Кравченко Т.В., ст. викладач каф. ЕММ та інші.

Список літератури:

Основна:

1.            Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія. ‑ К.: К–ЕУ, 2011. – 297 с.

2.            Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 408 с.

3.            Харрод Рой. Теория экономической динамики / Харрод Рой: пер. с англ. ‑ М.: ЦЭМИ РАН, 2008. – 209 с.

Додаткова:

1.            Бочарников В.П. Практика моделирования в экономике. – СПб.: Наука, 2004. – 328 с.

2.            Цисаль И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: Диалог – МИФИ, 2002. – 304 с.

 

 

 

Завідувач кафедри

економіко-математичного моделювання

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

доктор економічних наук, професор

 

В.В. Вітлінський

 
Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Моделі економічної динаміки (243.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентівпершого (бакалаврського) рівня вищої освіти: галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність       051 Економіка спеціалізація (освітня програма) Економічна кібернетика10 Жовтня 2019 р.
  • Моделі економічної динаміки (83.5 KB)паспорт з науки “Моделі економічної динаміки” .Дисципліна бакалаврського рівня.16 Листопада 2017 р.