Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія прийняття рішень

Анотація вибіркової дисципліни " Теорія прийняття рішень"
Метою опанування дисципліни"Теорія прийняття рішень" є формування у студентів системи знань про математичні основи процесів прийняття рішення, а також формування у майбутніх фахівців практичних навичок аналізу ситуацій прийняття рішень, реалізації принципів цілепокладання, формування критеріальних просторів, множин альтернативних стратегій, технологій обгрунтування та оптимізації рішень. Наука "Теорія прийняття рішень" спрямована на вивчення сучасного інструментарію математичного моделювання для підготовки, прийняття та супроводження реалізації рішень, що приймаються на етапах управління економічними системами різних рівнів в умовах трансформаційної економіки з урахуванням суб'єктивних факторів, що характеризують поводження людини в процесах вибору, визначення пріоритетів, ранжувань тощо.

Поєднуючи інструментарій математики, статистики, економіки, менеджменту і психології, теорія прийняття рішень вивчає закономірності вибору людьми шляхів вирішення різного роду завдань, а також досліджує способи пошуку найбільш вигідних з можливих рішень. Основними проблемами, які ускладнюють процес прийняття рішень та можуть бути ефективно врахованими при застосуванні математичних методів і моделей, є: конфліктність, невизначеність та зумовлений ними ризик, велика вимірність та багатокритеріальність.

2. У результаті вивчення науки студент повинен знати  основні поняття, положення, завдання, засади, кроки прийняття рішень за різних умов; сутність процесу вибору, визначення функцій вибору та здійснення операцій над ними; основні критерії прийняття рішень в різних інформаційних ситуаціях; основний інструментарій теорії корисності; елементи теорії нечітких множин та нечіткої логіки; основні поняття експертних методів та моделей у прийнятті рішень; основні положення прийняття  групових рішень; основи теорії голосування.

У результаті вивчення науки студент повинен вміти:виокремлювати складові процесу прийняття рішень; формалізувати задачі прийняття рішень; приймати рішення в умовах конфлікту, невизначеності та зумовленого ними ризику; приймати рішення за наявності багатьох критеріїв та цілей; використовувати експертні методи та моделі у прийнятті рішень; здійснювати груповий вибір; приймати рішення в різних сферах економіки.

3. Набуті знання та вміння необхідні для:

- ефективної реалізації функцій управління економічними системами на базі застосування сучасного модельного інструментарію, аналітичних та інформаційних технологій процесів підтримки прийняття рішень;

- моніторингування та прогнозування соціально-економічних процесів з урахуванням цілей, мети, критеріїв, інтересів складових систем організаційного управління у розв'язанні проблем різного ступеня деталізації;

- забезпечення адресної взаємодії із всіма зацікавленими сторонами ситуацій прийняття рішень, зокрема контрагентами господарських операцій,  конкурентними складовими ринкового середовища тощо;

- надання органам управління широких можливостей інтегрування об'єктивної аналітики та суб'єктивізму людини, що приймає рішення в технологіях розробки та підтримки рішень на базі створення гнучкого адаптивного  процесу уточнення цілей, коригування альтернатив та механізмів вибору.

 

4. Зміст дисципліни за темами:

Тема 1. Концептуальні засади теорії прийняття рішень

Тема 2. Формалізація задач вибору у прийнятті рішень

Тема 3. Метод та функції вибору у прийнятті рішень

Тема4. Прийняття рішень в умовах конфлікту, невизначеності та зумовленого ними ризику

Тема 5. Прийняття рішень за наявності багатьох критеріїв та цілей

Тема 6. Теорія корисності в задачах прийняття рішень

Тема 7. Прийняття рішень за нечітко визначених умов

Тема 8. Експертні методи  та моделі у прийнятті рішень

Тема 9. Прийняття корпоративних рішень. Груповий вибір

Тема 10. Прийняття рішень в різних сферах економіки.

Тема 11. Прикладні аспекти задач прийняття рішень. Застосування комп’ютерних технологій у реалізації моделей прийняття рішень

5. Викладацький склад: Вітлінський В.В., д.е.н, проф.; Матвійчук А.В., д.е.н., доцент, професор; Скіцько В.І., к.е.н., доцент; Катуніна О.С., к.е.н., доцент.

6. Основна література:

1. Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2014. – 506с.

2. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія. – К.: КНЕУ, 2011.-439 с.

3. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І.Верченко, Сігал А.В., Наконечний Я.С.; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Вітлінського. – К.:КНЕУ, 2002. – 446с.

 

 

Остання редакція: 26.04.19