Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТРЕНІНГ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ»

Навчальна дисципліна «Тренінг «Інформаційний аналіз фінансових процесів» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Міжнародні фінанси».

В результаті розвитку інформаційних технологій кількість даних, що накопичуються в електронному вигляді, зростає надшвидкими темпами. Тренінг «Інформаційний аналіз фінансових процесів» базується на використанні технологій та методів BusinessIntellegence, що реалізовані у пакеті MS Excelта Power BI. BusinessIntellegence— це збирання, зберігання і аналіз даних що утворюються при діяльності організації. Метою Business Intelligence є підтримка прийняття кращих управлінських рішень.

Тренінг «Інформаційний аналіз фінансових процесів» сприяє формуванню знань, вмінь та навичок в області аналізу фінансових даних з метою розробки повної моделі функціонування та розвитку реального бізнесу.

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок інформаційного, аналітичного та інтелектуального аналізу соціально-економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень, формування у студентів високого рівня інформатичних компетентностей щодо застосування сучасних програмно-технічних засобів аналізу великих масивів даних.Основний наголос у курсі буде зроблено на уміння до узагальнення, аналізу, сприйняття та візуалізації даних з метою вибору правильного рішення в бізнесі.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології проведення оцінки явищ та процесів як на мікро-, так і на макро- рівні, встановленні взаємозалежностей, виявленні факторів впливу, побудові прогнозів з метою обґрунтування та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності та конкурентоспроможності з врахуванням ризику у відповідності з потребами об’єктів управління. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти сутність та роль аналізу інформації в сучасних умовах швидко зростаючої конкуренції та мінливого фінансового ринку; ознайомитись з основними методами та елементами аналізу великих масивів даних та аналізу даних складних систем; набути вміння та навики в області підтримки прийняття управлінських рішень із застосуванням методів BusinessIntellegence.

Предметом дисципліни є система засобів автоматизації обробки та використання великих масивів економічних даних, статистична характеристика співвідношень між масовими, соціальними та економічними явищами та процесами, закономірностей їх формування, розвитку і взаємодії як чинників ефективного управління заданими об’єктами.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Міжнародні фінанси

Остання редакція: 07.02.21