Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

 

Навчальна дисципліна «Моделі та методи системної динаміки» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз».

Системна динаміка є методологію дослідження мінливої у часі динамічної поведінки систем в умовах невизначеності. Системно-динамічна модель відображає часові, просторові та логічні аспекти досліджуваного процесу за допомогою потокових діаграм. Системна динаміка — напрям у вивченні складних систем, що досліджує їх поводження у часі залежно від структури елементів системи та їх взаємодії між собою та із зовнішніх середовищем. При цьому головна увага приділяється дослідженню причинно-наслідкових аспектів функціонування складних систем, петель зворотних зв’язків, затримок реакції, впливу середовища тощо. Інструментарій системної динаміки ґрунтується на широкому використанні сучасних інформаційних технологій та засобів імітаційного та комп’ютерного моделювання.

Метою вивчення дисципліни є розвиток системного погляду у студентів на навколишній світ, навичок і умінь з виявлення закономірностей в складних системах, реалізації системно-динамічних моделей за допомогою комп’ютерних засобів і технологій.

Завдання курсу — засвоєння теоретичних основ та інструментарію системної динаміки, вироблення основних навичок комп’ютерного моделювання складних систем та процесів і проведення експериментів; формування умінь якісного і кількісного аналізу результатів.

Предмет дисципліни — теорія та методологія системної динаміки, моделювання складних систем із застосуванням сучасних інформаційних технологій та засобів комп’ютерного моделювання.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Системний аналіз

Остання редакція: 07.07.20