Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чисельні методи (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітні програми: 6І03 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", 6303 "Системний аналіз"


      При побудові математичних моделей складних, зокрема соціально-економічних систем, часто виникають задачі, для яких знаходження аналітичного розв’язку або надто ускладнене, або неможливе. Це обумовлює необхідність розробки спеціальних математичних методів та алгоритмів, що дозволяють одержати чисельний розв’язок та оцінити його точність. Ця галузь математики одержала назву “Чисельні методи”.

      Метою дисципліни “Чисельні методи в інформатиці” є засвоєння теоретичних основ, формування у студентів практичних навичок щодо використання основних методів чисельного розв’язання складних математичних моделей.

      Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних відомостей та набуття студентами практичних навичок чисельного розв’язання задач великої розмірності, систем алгебраїчних та диференційних рівнянь, нелінійних математичних моделей тощо, опануванні сучасними пакетами прикладних програм, що дозволяють здійснювати чисельні розрахунки.

      Предмет навчальної дисципліни - математичний інструментарій, що дозволяє знаходити чисельні розв’язки складних математичних моделей.

     Теоретичним фундаментом дисципліни є вища математика, дискретний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика, інформатика. Практичним засобом реалізації чисельних методів є сучасна комп’ютерна техніка та спеціалізовані пакети прикладних програм.


Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • професор - к.т.н. Шарапов О.Д.
  • старший викладач - Ігнатенко В.М.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • професор - к.т.н. Шарапов О.Д.
  • старший викладач - Ігнатенко В.М.

 

Остання редакція: 04.07.16

Публікаціі з предмету

  • Чисельні методи для « 6303 -- Системний аналіз» (77 KB)паспорт з науки «Чисельні методи» для бакалаврів галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальності 6303 «Системний аналіз»07 Вересня 2017 р.
  • Чисельні методи для «6і03 — Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (78.5 KB) паспорт з науки «Чисельні методи» для бакалаврів галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «122—Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації (освітньої програми) «6і03— Комп’ютерні науки та інформаційні технології»07 Вересня 2017 р.
  • Чисельні методи для «6303 -- Системний аналіз» (232 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Чисельні методи» для бакалаврів галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальності 6303 «Системний аналіз»06 Вересня 2017 р.