Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна кібернетика (галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки)

для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"
освітня програма 6І01 "Економічна кібернетика"


      Економічна кібернетика — це наука про управління соціально-економічними ооб’єктами на засадах системного підходу, сучасних інформаційних обчислювальних технологій та ефективного використання обчислювальної техніки.

     Методологічна специфіка системного підходу визначається тим, що він орієнтований на розкриття цілісності об’єкта та механізмів, що її забезпечують; на виявлення численних типів зв’язків у складному об’єкті та зведення їх в єдину теоретичну картину; на подання складного об’єкта у вигляді ієрархічної системи взаємопов’язаних моделей, що дозволяє формалізувати властивості об’єкта в цілому, його структуру та динаміку розвитку. Рівень розвитку сучасних інформаційних технологій дає з одного боку суттєво змінює сьогодення на всіх рівнях буття, з іншого боку – дає можливість ефективно вирішувати практичні задачі, які не можливо навіть ніяким іншим чином.

     Метою дисципліни є вивчення концептуальних засад системного аналізу та управління різного роду системами; оволодіння інструментарієм для опису, аналізу, прогнозування поведінки та управління в соціально-економічних системах.

         Особливістю даної дисципліни є включення до неї теоретичної бази та практичного апарату для дослідження складних (нелінійних, слабкоструктурованих, хаотичних тощо) соціально-економічних систем, ідентифікації їх стану, прогнозування передкризових та кризових станів.

      Головною економічної кібернетики є те, що вона має на меті забезпечити у студентів розвиток системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до задач управління та прийняття рішень, до дослідження складних явищ та процесів, до яких належать соціально-економічні. Тому економічна кібернетика сьогодні є важливою ланкою освіти економіста. Особливо це стосується спеціалістів з інформаційних систем і технологій.

     Основні завдання курсу полягають у вивченні як теоретичних основ економічної кібернетики, який дозволяє об’єднати в єдиний комплекс різні методи дослідження систем різноманітної природи на будь-яких рівнях їх вивчення та стадіях існування, так і набутті студентами практичних навичок застосування апарату економічної кібернетики при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язанні задач управління різного рівня складності.

     Предметом “Економічної кібернетики” є соціальні-економічні системи різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки, мікрорівень), сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій (маркетинг, фінанси, бухоблік та аудит і т. і.).

      Теоретичним фундаментом дисципліни є вища математика, дискретний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування. Основою для вивчення дисципліни та її практичного застосування є політична економія, макро- і мікро- економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, економіка підприємств та ін.


Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • доцент - к.е.н. Дербенцев В.Д.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доцент - к.е.н. Дербенцев В.Д.
  • старший викладач - Семьонов Д.Є.

 

Остання редакція: 02.07.16

Публікаціі з предмету