Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформатика (галузь знань 08 - Право)

 

для студентів галузі знань 08 "Право"
освітня програма 6Ю01 "Правознавство"   

Метою вивчення інформатики є формування у студентів високого рівня інформативних компетентностей щодо застосування сучасних програмно-технічних засобів комп’ютеризації, необхідних майбутнім фахівцям для підвищення ефективності процесів обробки, пошуку та передавання даних в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій, що сприятиме високій конкурентоспроможності майбутніх фахівців з економіки та фінансів на українському і європейському ринках праці та є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності.

Основні завдання полягають у засвоєнні як теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних умінь та навичок застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язуванні завдань фахового спрямування, аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних систем, розробки, планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі.

Вивчення інформатики:

  • надає підґрунтя для подальшого засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки у спеціальних дисциплінах навчального плану студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання (використання інформаційних систем в різних галузях господарства, економетрія, ризикологія тощо);
  • формує інструментарії ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм (MS Office);
  • формує інформаційну культуру, що підвищує загальну компетентність майбутніх фахівців з економіки та менеджменту, сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці та є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності.

Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій:

  • доценти — к.е.н. Петренко Л.М.
  • старші викладачі — Рзаєв Д.О.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доценти к.е.н. Петренко Л.М.
  • старші викладачі — Рзаєв Д.О., Супрунюк Г.М.

Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни:

  • Вхідні тести з дисципліни «Економічна інформатика», автор: Кравченко В.Г., 2008

Відеолекції
Технологія проведення фінансового аналізу засобами Microsoft Excel

Остання редакція: 02.07.16

Публікаціі з предмету

  • Інформатика для «6Ю01 — Правознавство» (138.5 KB) паспорт з науки «Інформатика» для бакалаврів галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізації (освітньої програми) «6Ю01-Правознавство»07 Вересня 2017 р.
  • Інформатика для «6Ю01 - Правознавство» (617.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика»для бакалаврів галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізації (освітньої програми) «6Ю01-Правознавство»06 Вересня 2017 р.