Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи системного аналізу (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

 

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітня програма 6І04 "Системний аналіз" 

Мета науки: є розвиток у студентів системного мислення, усвідом­лення необхідності застосування системного підходу до задач управління та прийняття рішень, до дослідження складних соціально-економічних явищ та процесів.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного опанування науки студент зможе:

 • класифікувати складні системи, використовувати принцип Ешбі для обґрунтування ієрархічної структури;
 • будувати моделі, що описують соціально-економічні процеси  або сис­тему та вибирати критерії оцінки;
 • досліджувати складні моделі, проводячи декомпозицію та структуриза­цію;
 • будувати дерево цілей, дерево ресурсів та дерево моделей, вибирати критерії ефективності
 • розв’язувати задачі аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних процесів і систем;
 • розробляти, планувати та реалізовувати заходи, спрямовані на розв’язання проблемних ситуацій;
 • розробляти й аналізувати моделі і алгоритми розв'язання економічних задач з позицій системного підходу;
 • застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого під­ходу у процесі розробки моделей соціально-економічних процесів.

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

 • професор - к.т.н. Шарапов О.Д.
 • доцент - к.е.н. Дербенцев В.Д.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

 • професор - к.т.н. Шарапов О.Д.
 • доцент - к.е.н. Дербенцев В.Д.

 

Остання редакція: 02.07.16

Публікаціі з предмету

 • Основи системного аналізу для «6303 — Системний аналіз» (596.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Основи системного аналізу»для бакалаврів галузі знань0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальності 6303 «Системний аналіз»06 Вересня 2017 р.