Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-інформатика (галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, 07 - Управління і адміністрування)

 

для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"
освітні програми:
6Е02 "Економіка підприємства", 6І01 "Економічна кібернетика", 6І02 "Соціально-економічна статистика",6У02 "Управління персоналом та економіка праці", 6М03 "Міжнародні економічні відносини", 
для студентів галузі знань 07 "Управління і адміністрування"
освітні програми:   
6Е04 Менеджмент бізнес-організацій

 Метою вивчення дисципліни є продовження формування у студентів інформатичних компетентностей високого рівня щодо застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних майбутнім фахівцям для підвищення ефективності процесів обробки, пошуку та передавання даних в умовах інтенсивного розвитку сучасного інформаційного суспільства, шляхом встановлення системо-утворюючих зв’язків між окремими навчальними елементами курсів «Інформатика» та «Інформатика ІІ» (вертикальна інтеграція знань) та трансдисциплінарних зв’язків (горизонтальна інтеграція знань), що сприяє координації та систематизації навчального матеріалу різних дисциплін, формуванню загальнонаукових знань, умінь та навичок їх отримання в різних видах діяльності, зокрема формуванню на елементарному рівні понятійного апарату та вивченню технології розвязування програмними засобами задач, що мають походження з інших дисциплін — задачі фінансового аналізу (фінансовий менеджмент, фінансова математика), задачі статистичного аналізу (статистика, економетрія), задачі оптимізації (економіко-математичне моделювання) та ін.

     Основні завдання полягають у продовженні формування практичних навичок застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язуванні завдань фахового спрямування на рівні трансформації та творчості.

     Предмет вивчення - система засобів автоматизації обробки та аналізу економічної інформації.


Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • доцент 
  • старший викладач

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доцент  -
  • старший викладач
  • асистент

Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни:

  • Дистанційний курс «Вступ до інформатики», автор: Петренко Л. М., http://193.110.163.11
Остання редакція: 14.07.16

Публікаціі з предмету