Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Web-дизайн та Web-програмування

Процеси впровадження нових інформаційних технологій впливають на всі сфери діяльності окремого підприємства та економіки в цілому. Формується новий економічний простір —Інтернет-ринок, як система нових економічних відносин. Інтернет-технології стають ефективним інструментом бізнесу. Розробка систем електроної комерції потребує глибоких знань Web-технологій, і зокрема методів проектування програмного забезпечення при розробці Web-додатків.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок створення Web –сайтів, з програмування в Web, проектування та розробки систем електронної комерції.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Після опанування дисципліни студенти повинні бути здатні:

  • розробляти проекти Web-сайтів, використовуючи динамічну генерацію вмісту, списки та таблиці;
  • проектувати та розробляти складні Web-системи та системи електроної комерції для підприємств, що працюють на Інтернет-ринку;
  • створювати Web-додатки за допомогою мови програмування PHP;
  • розробляти клієнтські та серверні сценарії в Web;
  • використовувати Web-технології, як ефективний інструмент інформаційного менеджменту.

Місце дисципліни в навчальному плані. Вивчення  дисципліни   базується   на  знаннях   курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка", «Економічна кібернетика”, “Об’єктно-орієнтоване програмування", «Комп’ютерні мережі». Знання, здобуті під час вивчення дисципліни використовуються в курсі «Управління інформаційними ресурсами» та в магістерській програмі "Інформаційний менеджмент".

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів дисципліна “ Web-дизайн та Web-програмування” є дисципліною вільного вибору студентів і вивчається протягом 4-го семестру. Загальний обсяг - 180 год, з них 22 год. - лекції, 32год – практичні, семінарські, лабораторні заняття, 26 год. передбачено на індивідуальну роботу зі студентами, 100 годин - на самостійну роботу.

Остання редакція: 06.10.18

Публікаціі з предмету