Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-статистика

АНОТАЦІЯ

вибіркової дисципліни

“Бізнес - статистика”

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.     

Мета дисципліни  "Бізнес-статистика" є формування у студентів знань та практичних навичок статистичного дослідження бізнесу.

Дана дисципліна пов’язана з наступними дисциплінами:

-         Теорія статистики

-         Економіка підприємства

-         Облік та аудит

-         Мікроекономіка

-         Маркетинг

-         Теорія статистики

-         Економічна статистика

-         Статистика моделювання та прогнозування

-         Статистичне забезпечення управління

-         Організація вибіркових обстежень

 

2.Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

Після опанування курсу студент має вміти:

·        збирати, обробляти інформацію щодо підприємницької діяльності суб’єктів господарювання;

·        послідовно вдосконалювати методологію статистичного інформаційно-методичного забезпечення підприємництва;

·        розробляти статистичне методичне забезпечення діагностики поведінки підприємств   в конкурентному середовищі;

·        на основі застосування статистичної методології здійснювати контроль діяльності підприємств з метою виявлення резервів, підвищення ефективності діяльності, забезпечення дієздатності та конкурентоспроможності;

·        діагностувати поведінку підприємств в конкурентному середовищі з врахуванням ризику, визначати відповідні рейтинги;

·        проводити дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища як чинників  діяльності підприємств;

·        прогнозувати діяльність підприємств відповідно до завдань стратегічного управління та підприємництва;

·        за результатами статистичного аналізу розробляти заходи по обґрунтуванню та супроводженню управлінських рішень щодо ефективності діяльності, конкурентоспроможності з врахуванням ризику;

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії. Фахівці даної спеціальності, оволодівши знаннями бізнес-статистики, можуть працювати в Міністерстві економіки, в Держкомстаті, в бізнес-інкубаторах, на підприємствах різних форм власності тощо.

4. Зміст дисципліни розкривається в наступних темах

 1. Роль статистики у бізнесі.

 2. Структурно-організаційна характеристика підприємства, напрями підприємницької діяльності.

 3. Статистика передумов ринкової діяльності.

 4. Статистика передумов реалізацій продукції.

 5. Статистичний контроль якості.

 6.Статистика збуту продукції.

 7. Статистика виробництва продукції.

 8. Статистика фінансового стану підприємств.

5.Викладацький склад: Ващаєв Сергій Сергійович,  доцент каф.статистики , кандидат економічних наук.

6. Список рекомендованої літератури:

1.     Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. Г.Б.Поляка, проф. В.А.Швандара. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 475 с.

2.     Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 1056 с.

3.     Статистика підприємництва: Підручник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткачук; Національний банк України. - К.: Слобожанщина, 1999. - 599 с.

 

 

Завідувач кафедри статистики                                 І.Г.Манцуров

 

 

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету

  • Бізнес-статистика (магістерський рівень в.о.) (298.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-статистика» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Бізнес-статистика (100 KB)паспорт дисципліни  “Бізнес-статистика”10 Листопада 2016 р.