Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Демографія

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

Демографічна статистика

 

1. Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження закономірностей відтворення населення, виявлення факторів демографічного розвитку та оцінки вірогідних соціально-економічних наслідків.

Демографічна статистика пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану, такими як соціальна статистика, статистика ринку праці, економічна статистика, організація вибіркових обстежень, статистика ринків, статистичне моделювання та прогнозування.

2. Після опанування дисципліни студент повинен знати: теоретико-методологічні засади статистичного вимірювання та аналізу відтворення населення та демографічного розвитку з урахуванням існуючих міжнародних стандартів і рекомендацій та особливостей вітчизняної законодавчо-нормативної бази; методи організації і планування статистичного спостереження демографічних процесів; методики побудови та аналізу демографічних індикаторів та таблиць; закономірності демографічного розвитку та основні демографічні проблеми в Україні та у світі.

Студент повинен вміти: знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо демографічних явищ і процесів; вільно користуватися існуючими міжнародними, національними й регіональними базами демографічних даних; розраховувати та інтерпретувати демографічні індикатори; будувати демографічні таблиці; аналізувати тенденції та фактори демографічного розвитку.

3. Набуті знання і вміння можуть бути реалізовані в майбутній професії для отримання потрібної інформації, планування діяльності, розроблення напрямів розвитку з урахуванням демографічних перспектив, планування і провадження демографічної політики на різних рівнях управління.

4. Зміст дисципліни:

Модуль 1. Статистика демографічних процесів

Теми: Предмет, завдання та основні поняття демографічної статистики. Статистика чисельності та складу населення. Статистика смертності населення.

Модуль 2. Статистика відтворення населення

Теми: Статистика шлюбності та розлучуваності. Статистика народжуваності та відтворення населення. Статистика міграції. Демографічне прогнозування.

5. Викладацький склад: Ткаченко Л.Г., доцент кафедри статистики, канд. екон. наук.

6. Основна література:

Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення : Підручник . — К.: Вища шк., 1993. — 463 с.

Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 132 с.

Демографічний щорічник «Населення України» / Державна служба статистики України

 

Завідувач кафедри ____________________________ І.Г. Манцуров

                                                           (підпис)

 

Остання редакція: 07.10.15