Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистка

Статистика

Освітній ступінь: бакалавр

 Мета дисципліни: оволодіти методами збирання, обробки та аналізу інформації про масові соціально-економічні явища і процеси.

Завдання дисципліни визначаються тими функціями,які виконує статистика в системі економічних наук, зокрема: вивчення принципів організації статистичних спостережень, у тому числі вибіркових; обґрунтування системи статистичних показників, оволодіння методами статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виявлення закономірностей їх розподілу, динаміки, взаємозв’язків, формулювання і перевірка статистичних гіпотез.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·     методи та способи організації статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних;

·     методологію розрахунку статистичних показників;

·     методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, локалізації та концентрації масових явищ і процесів;

·     вибірковий метод та перевірку статистичних гіпотез;

·     статистичні методи аналізу взаємозв’язків на різних інформаційних масивах;

·     методи аналізу інтенсивності динаміки, згладжування динамічних рядів, екстраполяції тренду, оцінювання коливань та сталості динамічних рядів;

·     методи індексного і графічного аналізу.

вміти:

·     організовувати і проводити статистичне спостереження ;

·     обчислювати узагальнюючі статистичні показники;

·     аналізувати статистичні матеріали про соціально-економічні явища і процеси, оцінювати їх вплив на стан і розвиток суспільства;

·     формулювати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень.

    Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов поглиблення аналітичної роботи на всіх щаблях системи управління та наукового обґрунтування управлінських рішень. 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика 6О01 (72.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік та оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми), спеціалізації 6О01 «Облік і аудит» 14 Лютого 2019 р.
  • Статистика (Курсова) (189 KB)методичні рекомендації до виконання курсових робіт  з дисципліни “Статистика” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності  “Соціально-економічна статистика”01 Листопада 2017 р.
  • Статистика в системі економічних наук (310.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни« Статистика в сиcтемі економічних наук»25 Жовтня 2017 р.
  • Статистика (680 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Статистика” для всіх економічних спеціальностей крім 6506”Прикладна статистика”25 Жовтня 2017 р.
  • Статистика (130 KB)паспорт з навчальної  науки  “Статистика” для бакалаврів всіх спеціальностей (крім спец.6506 – “Прикладна статистика”)10 Листопада 2016 р.
  • Статистика 6506 (125.5 KB)паспорт з навчальної науки “Статистика” для спец.6506 ”Прикладна статистика”28 Грудня 2015 р.