Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика ринку праці (варіативна)

наука «СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: допомогти студентам здобути ґрунтовані знання з методології дослідження ринку праці, глибшого розуміння перспектив і шляхів його розвитку, а також набути практичних навичок використовувати ці знання при оцінюванні ринкової ситуації щодо процесів зайнятості та безробіття населення.

Завдання науки: формування у студентів комплексного статистичного мислення.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

       -     аналізувати структуру і професійно-кваліфікаційний склад персоналу;

       -     оцінювати ефективність стратегії і політики управління персоналом, виявляти проблемні точки, пропонувати заходи щодо їх усунення;

       -     складати план маркетингових досліджень ринку праці та ринку освітніх послуг;

       -    виконувати економічні розрахунки для планування: трудомісткості виробничої програми, чисельності персоналу, продуктивності праці, витрат на персонал тощо.

       -   аналізувати роботи для визначення вимог до претендентів на вакантні робочі місця і посади;

       - організовувати процеси професійного добору та адаптації працівників;

       -  обирати найбільш ефективні методи і способи оцінювання працівників;

       -  складати і обґрунтовувати плани професійного навчання і трудової кар’єри працівників;

       - застосовувати найбільш ефективні засоби мотивування працівників;

       - аналізувати і оцінювати показники ефективності управління персоналом.

 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика ринку праці (72.2 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика ринку праці» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Статистика ринку праці (103.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни  “Статистика ринку праці ”10 Листопада 2016 р.