Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна статистика (варіативна)

Міжнародна статистика

Метоювикладання дисципліни «Міжнародна статистика» є набуття майбутніми магістрами теоретичних знань методології побудови міжнародних економіко-статистичних стандартів та практичних навичок їх використання в статистичній практиці України.

Завданнямививчення дисципліни є:

·        надати чітку уяву про системи статистичних показників ООН, її спеціалізовані установи та інші міжнародні організації;

·        виявити загальні риси і розбіжності в принципах організації статистики різних міжнародних організацій;

·        ознайомити з методологією зіставності показників на основі міжнародних стандартів;

·        сприяти роботі студентів в методиці здійснення економіко-статистичного аналізу розвитку окремих країн у світовому співтоваристві;

·        ознайомити студентів і навчити їх користуватися найважливішими міжнародними статистичними публікаціями.

Після опанування даної дисципліни студенти набувають певних здібностей, знань, умінь та навичок, що дозволять:

 сформувати уявлення про сучасну складну організаційну модель міжнародної статистичної діяльності, особливості планування та координації статистичних спостережень, міжнародну систему обміну статистичними даними;

 засвоїти методику збору, розрахунку та аналізу основних показників розвитку ринкової економіки на міжнародному рівні;

 оволодіти основними інструментами щодо ефективного пошуку необхідної статистичної інформації, відповідної методології та метаданих, що розміщені на сайтах, накопичені у статистичних базах даних та опубліковані у виданнях міжнародних організацій та національних статистичних служб;

 зрозуміти уніфікацію економічних показників і методів їх розрахунку для єдиного розуміння розвитку соціально-економічних явищ на світовому рівні;

 проводити комплексний статистичний аналіз макропропорцій розвитку економіки країни та її регіонів відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій та здійснювати міжнародні порівняння;

 вмітиобчислювати узагальнюючі статистичні показники на рівні країн та надавати узагальнену оцінку конкурентоспроможності та ефективності функціонування національної економіки в порівнянні із економіками інших країн; здійснювати міждержавні порівняння та формулювати висновки і пропозиції для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Міжнародна статистика (магістерський рівень в.о.) (75.1 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна статистика» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Міжнародна статистика (95 KB)паспорт з навчальної дисципліни  “Міжнародна статистика”10 Листопада 2016 р.