Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності

Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності є напрямок статистичної науки, який вивчає кількісні закономірності формування та тенденції перебігу економічного зростання та конкурентоспроможності як об’єктів статистичного дослідження, щільність взаємозв’язків та взаємозалежностей факторів, що формують ці явища, з соціально-економічними наслідками їх змін у певних умовах часу і простору.

Метоюкурсу є набуття майбутніми магістрами теоретичних знань в галузі методології статистики економічного зростання та конкурентоспроможності країни, проведення комплексного статистичного аналізу функціонування української економіки, оцінювання її динаміки, конкурентоспроможності, факторів та резервів підвищення ефективності в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості.

Об’єктомє кількісні аспекти закономірностей формування економічного зростання та конкурентоспроможності, їх динаміки у нерозривному поєднанні з якісною стороною цих соціально-економічних явищ під впливом відповідних факторів та як результат управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності економіки, її пропорціональності та збалансованості.

Предметомє кількісні співвідношення між факторами, що формують рівень й динаміку економічного зростання та конкурентоспроможності та показниками останніх у певних умовах місця та часу.

Теоретичні засадистатистики економічного зростання та конкурентоспроможності ґрунтуються на основі здійснених в процесі дослідження узагальнень щодо концепції економічного зростання в умовах глобальної економічної трансформації та нового теоретичного тлумачення конкурентоспроможності країни, як здатності національної економіки пристосуватися до мінливих умов конкурентного середовища, виготовляючи та реалізуючі товари, які за своїми характеристиками є більш привабливими на внутрішньому та зовнішньому ринку ніж товари країн-конкурентів.

Остання редакція: 22.09.11