Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правова статистика

Метою викладання є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення, вимірювання і дослідження закономірностей і тенденцій розвитку суспільно-правових процесів.

Вивчення цієї дисципліни ґрунтується на поняттях і категоріях, які висвітлюються “Кримінологією”, “Кримінальним правом”, “Цивільним правом”, “Адміністративним правом”, кількісну сторону яких відображає “Правова статистика”. Тому вивчення названих правових дисциплін передує вивченню дисципліни “Правова статистика”.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:Студент-юрист або студент-статистик повинен знати сучасну організацію статистичної роботи в правоохоронних органах; методи збирання статистичних даних про правопорушення і діяльність правоохоронних органів; принципи і методи обробки матеріалів статистичного спостереження; суть узагальнюючих показників та основи їх статистичного аналізу.

Студент-юрист повинен набути вмінь організовувати і проводити статистичне спостереження правових явищ; розробляти макети та будувати таблиці і графіки; обчислювати узагальнюючі статистичні показники; аналізувати статистичні матеріали про правопорушення і заходи боротьби з ними з боку правоохоронних органів; формулювати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень.

Практична діяльність фахівців з юридичною освітою, зокрема юристів-господарників, при розробці програми спостереження масових правових явищ та реєстрації правопорушень в будь-яких сферах людськоїдіяльності та суспільного життя в документах первинного обліку і забезпечення звітності.

Оволодіння статистичною методологією як сукупністю прийомів і методів статистичного дослідження сприяє проведенню юристами-практиками ґрунтовного аналізу кримінальних, цивільних іадміністративних правопорушень для здійснення кримінологічного прогнозування, удосконаленні діяльності правоохоронних органів та в законотворчій роботі.

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Правова статистика (500.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Правова статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Правова статистика (93.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Правова статистика”10 Листопада 2016 р.