Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та організація національного рахівництва

Наука «Методологія та організація національного рахівництва»

Освітній ступінь: магістр

Метанауки: здобуття студентами теоретичних знань про систему національних рахунків та інших макроекономічних міжнародних стандартів (статистика державних фінансів, статистика платіжного балансу, статистика грошово-кредитного сектору) та практичних навичок щодо статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів.

Завдання науки: вивчення майбутніми фахівцями основних категорій, принципів побудови, показників СНР з метою здійснення економічного аналізу  і моделювання на макрорівні та розробки заходів щодо регулювання ринкової економіки; опанування методикою побудови кількісних моделей економіки та прогнозів на базі системи національних рахунків та інших міжнародних макроекономічних стандартів.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

адаптувати СНР як інформаційну базу статистичного аналізу макропроцесів відповідно до реалій національної економіки;

володіти методологією статистичного аналізу макропропорцій розвитку економіки країни та її регіонів відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій;

проводити комплексний статистичний аналіз макроекономічних процесів, ефективності функціонування економічної системи та конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою;

здійснювати статистичне прогнозування економічного та людського розвитку на основі даних СНР;

розробляти рекомендації по вибору оптимальної стратегії соціально-економічного розвитку країни та оцінювати наслідки рішень Уряду в галузі внутрішньої та зовнішньої політики та їх вплив на імідж держави у світовій спільноті;

аналізувати відповідність соціально-економічної, структурної, фінансової, інноваційної та інвестиційної політики держави міжнародним вимогам.

 

 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету