Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика праці (варіативна)

наука «СТАТИСТИКА ПРАЦІ»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології  та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у сфері праці, з метою виявлення тут якісних особливостей, взаємозв'язків та закономірностей.

Завдання науки: формування у студентів комплексного статистичного мислення.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- охарактеризувати якісний та кількісний склад робочої сили (за видами економічної діяльності, регіонами, професіями, кваліфікаціями, статтю, віковими групами тощо);

       -     аналізувати структуру робочої сили за різними ознаками (за видами економічної діяльності, регіонами, професіями, кваліфікаціями тощо);

       - вимірювати рух робочої сили (внутрішній та зовнішній) за допомогою системи статистичних показників;

       - визначати кількість робочих місць в різних видах економічної діяльності, регіонах (ефективних, неефективних); 

       -     оцінювати ефективність функціонування робочих місць у часі у вартісному вираженні;

       - визначати середній рівень заробітної плати в різних видах економічної діяльності, регіонах;

       - оцінювати вплив ключових чинників на розмір заробітної плати;

       - визначати рівень продуктивності праці в різних видах економічної діяльності;

       - оцінювати вплив факторів на рівень продуктивності праці (проводити факторний аналіз).

 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика праці (67.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика праці» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Статистика праці (97.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Статистика праці”10 Листопада 2016 р.