Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика ринків

Статистика ринків

Метою викладання науки «Статистика ринків»є вивчення студентами теоретичних положень та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження окремих ринків, а також основних принципів організації, джерел і методики складання державної статистичної звітності зі статистики ринків.

Завданням наукиє набуття теоретичних знань та практичних навичок стосовно теоретичних засад статистики ринків з диференціацією по ринках споживчих товарів, засобів виробництва, банківських, страхових, соціальних та правових послуг, праці, зовнішньої торгівлі.

Після опанування даної науки студент повинен знати:

–          загальну схему статистичного вивчення ринків;

–          основні статистичні показники окремих ринків;

–          ключові терміни статистики ринків та  види ринків за основними групувальними ознаками;

–          функціональні класифікації на світовому, європейському та національному рівнях;

–          показники макроекономічного реалізованого попиту та макроекономічної реалізованої пропозиції;

–          межу ринку товару, учасників ринку та їхні економічні операції;

–          напрями аналізу окремого ринку;

–          форми статистичного спостереження;

–          теорію галузевих ринків та її складові;

–          головні індикатори, які використовуються для визначення основного виду економічної діяльності підприємства;

–          позитивні і негативні ефекти існування бар’єрів входу в галузь чи виходу з неї.

Після опанування даної науки студент має вміти:

–          розуміти специфіку статистичного аналізу різних ринків;

–          знати принципи побудови системи показників;

–          вміти проводити класифікацію споживачів;

–          вміти аналізувати кон’юнктуру ринку;

–          вміти оцінювати конкурентне  середовище;

–          вміти аналізувати ефективність діяльності на ринку;

–          грамотно оперувати ключовими термінами та основними статистичними показниками статистики ринків;

–          надати характеристику учасникам ринку;

–          визначати податки, які сплачуються споживачами, та податки, які сплачуються виробниками;

–          характеризувати за методологією системи національних рахунків статистичні показники операцій з товарами і послугами, розподільних операцій та операцій з руху капіталів;

–          визначати ефективність використання інвестицій;

–          визначати кон’юнктуру ринку;

–          проводити аналіз окремого товарного ринку з доцільним використанням статистичних методів;

–          розробляти макети таблиць (структурну, типологічну та аналітичну) для проведення аналізу окремого ринку;

–          використовувати результати аналізу ринку щодо визначення попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, розширення чи згортання виробництва, можливості експорту та імпорту, аналізу динаміки та прогнозу розвитку ринку, виявлення його проблем, потреби в інвестиціях тощо;

–          використовувати систему національних класифікацій при визначенні основного виду економічної діяльності для розвитку свого бізнесу і подальшої реєстрації в державних органах статистики.

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика ринків (71.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика ринків» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Статистика ринків (80.5 KB)паспорт з навчальної науки “Статистика ринків”10 Листопада 2016 р.