Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистичне забезпечення управління (варіативна)

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану. Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного оцінювання масових соціально-економічних явищ і процесів для розробки управлінських рішень і моніторингу.

Дана дисципліна пов’язана з наступними дисциплінами: Основи економічної теорії – база розробки цілей і заходів довгострокових та короткострокових завдань  соціально-економічного розвитку на основі об’єктивних законів і закономірностей потреб суспільства; Комплексом дисциплін менеджменту – сутність функції, форми організації та методи управління; Макроекономікою – база визначення впливу макроекономічної ситуації на результати діяльності; Мікроекономікою – характеристика поведінки і механізму прийняття рішень суб’єктами мікроекономіки; Бухгалтерським обліком – головна інформаційна база статистики управління; Центральний банк і грошово-кредитна політика; Гроші і кредит, Банківська статистика – база розробки кредитно-інвестиційної політики держави, окремих суб’єктів економічної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студенти оволодіваютьметодами формування інформаційної бази, оброблення, узагальнення та аналізу інформації для підготовки й підтримання управлінських рішень.

Остання редакція: 25.11.15

Публікаціі з предмету

  • Статистичне забезпечення управління (718 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистичне забезпечення управління» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е04 «Менеджмент бізнес-організацій»  19 Лютого 2019 р.