Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень в статистиці

Анотація дисципліни

 «Методологія наукових досліджень в статистиці»

Мета опанування дисципліни «Методологія наукових досліджень встатистиці» – формування наукового світогляду і творчих навичок майбутніх фахівців, які будуть методами статистики аналізувати стан і тенденції розвитку усіх складових сучасної економіки та взаємозв’язок соціально-економічних процесів в Україні і світі.   Предметомдисципліни є методи наукового пізнання, технології  пошуку та обробки наукової інформації, процедури верифікації теоретичних положень, які б забезпечили високий рівень інноваційної наукової свідомості і оптимальну результативність наукових досліджень.

Місце науки в навчальному процесі підготовки фахівців. Вивчення науки базується на сукупності нормативних наук бакалаврського рівня освіти: філософія, логіка, економічна теорія, економічний аналіз, теорія статистики і галузеві статистики, статистичне моделювання та прогнозування, інформаційні системи і технології.

2. Перелік знань і умінь (науково-дослідницьких компетенцій), яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Дисципліна «Методологія наукових досліджень встатистиці» орієнтована на формування у магістрів таких науково-дослідницьких компетенцій:

       знати:

-       теоретичні основи наукового пізнання; сформовані наукою фундаментальні, загальні та специфічні закони, що функціонують у різних галузях науковогопізнання;

-       логіку наукового дослідження, його етапи;

-       технології  пошуку та обробки наукової інформації;

-       сукупність методів, прийомів і способів емпіричного і теоретичного рівнів дослідження;

-        процедури забезпечення верифікації  результатів дослідження.

вміти:

-       формулювати задачі, теоретичні посилки і робочі гіпотези наукового дослідження;

-       організовувати і планувати наукове дослідження;

-       добирати і  аналізувати необхідну інформацію по темі наукового дослідження;

-       перевіряти гіпотези і приймати рішення; 

-       прогнозувати соціально-економічні процеси;

-       узагальнювати результати досліджень і формулювати висновки; за результатами дослідження  підготувати науковий звіт,  доповідь чи   статтю.

 

 

3. Сфера реалізації набутих знань і умінь в майбутній професії.  Набуті знання та уміння  фахівці можуть реалізувати:

–       в  підрозділах Державної служби статистики України;

–       в органах державного управління;

–       в аналітичних відділах організацій і підприємств, пов’язаних з виробничим і фінансовим менеджментом, маркетингом, техніко-економічним і фінансовим аналізом;

–       в комерційних банках, страхових компаніях, туристичних і рекламних агенціях;

–       в бюджетних організаціях;

–       в навчальних закладах, науково-дослідних установах.

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами, за модулями і темами.

Модуль 1.

1. Нові тенденції глобальних соціально-економічних процесів і концепція знаннєвої економіки. Роль статистичних методів у дослідницькому процесі

2. Формування системи знань. Емпіричниий і теоретичний рівні наукового пізнання, їх взаємодія

3. Формування інформаційної бази дослідження

4. Емпіричні закономірності як передумова формулювання вихідних, основоположних ідей, наукової теорії або групи теорій

Модуль 2.

5. Статистичні методи систематизації та узагальнення емпіричних даних

6. Типові характеристики і волатильність емпіричних даних

7.Гіпотези і доведення в наукових дослідженнях

8.Статистичне прогнозування і пошук рішень

9.Науковий результат: зміст і порядок оформлення

 

Викладацький склад: професор кафедри, д.е.н. Васєчко О.О.

                                      доцент кафедри, к.е.н. Мазуренко О.К.

 

Основна література:

1.     Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Науковий посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

2.     Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К.: 1997. – 56 с.

3.     Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Л.: Світ, 2001. – 419 с.

4.     Пілюшенко В.Л. Шкрабак І.В.. Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004.

5.     Уваров А.А. Дипломные и курсовые работыпо экономическим специальностям: Практические советы по подготовке и защите. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2000. – 80 с. 

6.     Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004 (Альма-матер). – 208 с.

7.     Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

 

Завідувач кафедри статистики                           І.Г. Манцуров

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету