Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Регіональна статистика (варіативна)

Дисципліна "Регіональна статистика"

Метою дисципліни "Регіональна статистика" є набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань та практичних навичок з аналізу та прогнозування розвитку регіонів країни – як адміністративно-територіальних одиниць, так і територіально-економічних підрозділів.

Завданнями дисципліни є навчання студентів методології та методів щодо здійсненняоцінки стану об'єктів статистичного спостереження у регіонах, проведення міжрегіональних статистичних порівнянь, аналізу та прогнозування розміщення продуктивних сил, аналізу ефективності функціонування соціально-економічного комплексу регіону, задоволення його потреб в товарах  та послугах, характеристики їх виробництва, розподілу та споживання, а також розробки рекомендацій щодо формування та реалізації політики соціально-економічного розвитку регіонів. Регіональна статистика висвітлює теоретичні, методологічні та прикладні аспекти статистичного забезпечення регіонального управління.  

Після опанування даної дисципліни студенти набувають певних здібностей, знань, умінь та навичок, що дозволять:

засвоїти методику збору, розрахунку та аналізу основних показників розвитку регіонів;

оволодіти основними методами та методологією здійснення оцінювання стану об’єктів статистичного спостереження в регіонах;

 зрозуміти методикуаналізу ефективності функціонування соціально-економічного комплексу регіону, задоволення його потреб в товарах  та послугах, характеристики їх виробництва, розподілу та споживання;

проводити міжрегіональні статистичні порівняння, аналіз та прогнозування розміщення продуктивних сил;

оперувати статистичними даними регіональної статистики з метою розробки рекомендацій щодо формування та реалізації політики соціально-економічних розвитку регіонів.

вміти:оцінювати забезпеченість органів місцевої влади статистичною інформацією; проводити системний моніторинг соціально-економічних показників розвитку регіону; використовувати статистичні методи аналізу оцінювання регіональних аспектів економічного зростання та моделювання взаємозв’язків макроекономічних показників (використовувати статистичні методи для аналізу регіональних соціально-економічних процесів); здійснювати статистичний аналіз соціально-економічного потенціалу регіону та результатів розвитку його  економіки; визначати ефективність діяльності господарського комплексу регіонів; технологічно обґрунтовувати управлінські рішення щодо регіональних проблем статистичними методами; робити висновки щодо виконання регіональних програм; діагностувати міжрегіональні економічні диференціації та визначати внесок кожного регіону у загальноекономічний розвиток країни; володіти методологією оцінювання інноваційної, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної діяльності регіонів, рівня життя населення; виявляти фактори депресивного або перспективного розвитку регіонів, класифікувати регіони за рівнем їх економічної ефективності; використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для статистичного аналізу, моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних явищ і процесів регіону; презентувати підсумки проведеного регіонального дослідження у вигляді аналітичних звітів, наукових статей з використанням сучасних засобів візуалізації матеріалу.

 

 

 

 

 

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету

  • Регіональна статистика (71.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Регіональна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Регіональна статистика (90.5 KB)паспорт  дисципліни  «Регіональна статистика»10 Листопада 2016 р.