Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності

 1. Мета - набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності.

Вивчення курсу базується на матеріалах нормативних наук бакалаврського рівня: статистика, економічна статистика, статистичне моделювання і прогнозування, міжнародна статистика, фінансова статистика.

 

 1. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

Після опанування даної дисципліни студенти повинні знати:

поняття «інновації», «інвестиції»; основні напрями економічної політики;  особливості інноваційно-інвестиційної діяльності; порядок здійснення інвестиційної діяльності; основні функції фінансового ринку; особливості побудови інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні;

вміти: формувати систему статистичних показників для аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності; аналізувати стан і тенденції зміни основних економічних показників, які характеризують інноваційно-інвестиційної діяльності; здійснювати прогнозування економічної ситуації в результаті проведення державних економічних програм, оцінювати ефективність державної політики в сучасних економічних умовах.

 

 1. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Теоретичні знання і практичні навички можуть бути використані в аналітичній і науково-дослідній роботі фахівців у сфері макроекономічної політики та статистичного аналізу ефективності функціонування економіки.

 

 1. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Модуль 1.  Інноваційно-інвестиційна діяльність як об’єкт наукового дослідження. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України. Основні підходи до статистичного оцінювання кредитоспроможності економіки та особливостей інноваційно-інвестиційної діяльності.

Модуль 2. Теоретичні основи процесів міжнародної міграції капіталу. Аналіз процесів міжнародної міграції капіталу в глобальному економічному середовищі. Сучасний стан, проблеми та перспективи інтегрування України в процеси міжнародної міграції капіталу. Роль кваліфікованої праці в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку країни. Методологічні засади державного стимулювання інвестиційної активності регіонів України.

 

 

 1. Викладацький склад.

Луняк Ірина Вікторівна, доцент кафедри статистики, к.е.н.

 

 1. Основна література:
  1. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: Монографія. . – К.: КНЕУ, 2006. – 392 с.
  2. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник/ А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
  3. Економічна статистика: підручник: у 2 ч. – Ч.1. Макроекономічна статистика; за наук. Ред.. чл..-кор. НАНУ І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. – 325 с.
  4. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2004 р., - 212 с.

 

 

                   Завідувач кафедри статистики                                          І.Г.Манцуров

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету