Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика обороноздатності та безпеки країни (варіативна)

Анотація дисципліни

Статистика обороноздатності та безпеки країни

Освітній ступінь: магістр

Метанавчальної дисципліни «Статистика обороноздатності та безпеки країни» – набути теоретичні знання і практичні навички статистичного оцінювання рівня підготовленості економіки, населення, військової організації та бойового потенціалу збройних сил до захисту територіальної цілісності і незалежності держави.

1.     Завдання дисциплінивизначається стратегією національної безпеки і  воєнною доктриною держави, зокрема:

-       вивченнязаконів формування обороноздатності  і військової безпеки держави та специфіки військової економіки в тій частині, яка забезпечує військові (оборонні) потреби держави;

-       опанувати методику розрахунку структуриі нормативівекономічного забезпечення потреб збройних сил в мирний час і в умовах військових дій;

-       знати особливості військового бюджету, структуру його витрат;

-       опанувати  методологію оцінювання  оборонного і бойового потенціалу державина основі системи статистичнихпоказників.

 

2.  Дисципліна «Статистика обороноздатності та безпеки країни» орієнтована на формування у магістрів таких професійних компетенцій:

-       вміти аналізувати закономірності функціонування об’єктів військової економіки: військово-орієнтованих галузей промисловості, транспорту, зв'язку, відповідних галузей науки, закладів  охорони здоров'я тощо;

-       визначати рівень і аналізувати структуру військових витрат;

-       визначати склад збройних сил держави відповідно до чисельності населення, наявності підготовлених кадрів, запасів озброєнь і військової техніки, можливостей економіки, протяжності кордонів, накопичення мобілізаційних ресурсів та інших факторів;

-       на основі даних Білої книги України оцінювати стан і аналізувати динаміку фінансування потреб збройних сил, зокрема фінансування підготовки  особового складу різних родів військ; 

-       аналізувати динаміку і результативність (оцінка-самооцінка) участі підрозділів національних Збройних сил у міжнародних військових навчаннях;

-       здійснювати міждержавний порівняльний аналіз обороноздатності.

 

 «Статистика обороноздатності та безпеки країни»

 

Мета навчальної дисципліни «Статистика обороноздатності та безпеки країни» – набути теоретичні знання і практичні навички статистичного оцінювання рівня підготовленості економіки, населення, військової організації та бойового потенціалу збройних сил до захисту територіальної цілісності і незалежності держави.

«Статистика обороноздатності та безпеки країни» базується на сукупності нормативних і вибіркових наук бакалаврського рівня освіти: економічна теорія, фінанси, статистика державного бюджету, демографічна і соціальна статистика, правова статистика, системний аналіз соціально-економічних процесів, безпека життєдіяльності.

2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Дисципліна «Статистика обороноздатності та безпеки країни»орієнтована на формування у магістрів таких професійних компетенцій:

       знати:

-       сутність і закони формування обороноздатності  і військової безпеки держави;

-       специфіку військової економіки в тій частині, яка забезпечує військові (оборонні) потреби держави;

-       структуру і нормативи економічного забезпечення потреб збройних сил в мирний час і в умовах військових дій;

-       особливості військового бюджету, структуру його витрат;

-       систему показників обороноздатності і безпеки держави;

-       методологію оцінювання  оборонного і бойового потенціалу держави;

-       методологію міждержавних порівнянь обороноздатності і воєнної безпеки.

вміти:

-       аналізувати закономірності функціонування об’єктів військової економіки: військово-орієнтовані галузі промисловості, транспорт, зв'язок, відповідні галузі науки, заклади  охорони здоров'я тощо;

-       визначати рівень і аналізувати структуру військових витрат;

-       визначати склад збройних сил держави відповідно до чисельності населення, наявності підготовлених кадрів, запасів озброєнь і військової техніки, можливостей економіки, протяжності кордонів, накопичення мобілізаційних ресурсів та інших факторів;

-       на основі даних Білої книги України оцінювати стан і аналізувати динаміку фінансування потреб збройних сил, зокрема фінансування підготовки  особового складу різних родів військ; 

-       аналізувати динаміку і результативність (оцінка-самооцінка) участі підрозділів національних Збройних сил у міжнародних військових навчаннях;

-       здійснювати міждержавний порівняльний аналіз обороноздатності.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і умінь в майбутній професії.  Набуті знання та уміння  фахівці можуть реалізувати:

–       у  підрозділах Державної служби статистики України і Міністерства фінансів;

–       у центральних і регіональних органах державного управління;

–       у фінансових підрозділах Міністерства оборони і других силових відомств;

–       у навчальних закладах, науково-дослідних установах.

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами, за модулями і темами.

Модуль 1.

1. Концептуальні засади і завдання статистики обороноздатності держави

2. Обороноздатність в системі факторів національної безпеки

3. Економічне забезпечення оборони, розвиток оборонно-промислового комплексу

4. Фінансування потреб збройних сил. Військовий бюджет і військові витрати

5. Рівень військових  витрат і обороноздатності

Модуль 2.

6. Статистичне оцінювання оборонного потенціалу держави

7.Бойовийпотенціал збройних сил і других силових структур

8. Позиціювання армій світу за рейтингом бойового потенціалу  

9.Колективна безпека і спільна оборона в дзеркалі статистики.

 

 

Викладацький склад:  професор кафедри, д.е.н. Манцуров І.Г.; доцент кафедри, к.е.н. Єрін Д.Л.

 

Завідувач кафедри статистики                           І.Г. Манцуров

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету