Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика в системі економічних наук (варіативна)

Анотація вибіркової дисципліни

"Статистика в системі економічних наук"

 

1.Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

 

Мета дисципліни– формування у студентів уявлень про роль і місце статистики в системі економічних наук.

Дисципліна " Статистика в системі економічних наук " пов’язана з базовими нормативними дисциплінами: "Політична економія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", Історія економіки та економічної думки", "Інформатика".

 

2. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

 

Øзнання про загальні закономірності та основні тенденції розвитку суспільства в умовах глобалізації;

Øзнання про місце статистики в системі економічних наук та особливості статистичної методології;

Øзнання про майбутнє працевлаштування з врахуванням сучасної коньюнктури ринку праці.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Набуті знання нададуть змогу студенту зорієнтуватися у навчальному плані і майбутніх перспективах професійного росту; оптимально сформувати варіативну частину навчального плану в розрізі професійно-орієнтованих дисциплін, виходячи з власних потреб.

 

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами:

1.     Основні напрями розвитку суспільства кінця ХХ - початку ХХІ сторіччя;

2.     Інформатизація сучасного суспільства в умовах глобалізації і його наслідки.

3.     Статистика як самостійна суспільна наука. Особливості статистичної методології.

4.     Місце статистики в системі економічних наук;

5.     Вимоги до підготовки фахівців-статистиків;

6.     Основні розділи навчального плану та їх змістовні характеристики;

7.     Фахівці-статистики на ринку праці.

За програмою дисципліни “Статистика в системі економічних наук” виконуються одне модульне завдання. Воно включає 5 завдань, які охоплюють теми №№ 1, 2, 3, 4 тематичного плану.

 

5. Викладацький склад:  к.е.н., доц. Манцуров І.Г.

 

 

6. Основна література:

1. Статистика: Підручник. С.С.Герасименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

2. Економічна статистика: Навч. посіб. / За наук. ред. д-ра екон. наук. Р.М.Моторина, - К.: КНЕУ, 2005.

3. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1990.

 

 

Завідувач кафедри статистики                           І.Г.Манцуров

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету