Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика страхового ринку (варіативна)

             Анотація дисципліни

                                                             “ Статистика страхового ринку”

1. Мета опанування науки в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими науками навчального плану.

Метою викладання науки є набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань методології статистики страхового ринку та практичних навичок їх використання в статистичної практиці України.

“ Статистика страхового ринку” методологічно пов’язана  з науками: “ Статистика”, “ Економічна статистика”, “ Фінансова статистика”, “ Методологія та організація національного рахівництва”, “ Міжнародна статистика”.

 

2. Перелік компетенцій, яких набуває студент після опанування даної науки.

Після опанування даної науки студенти набувають певних здібностей, знань, умінь та навичок, що дозволяють:

знати

·     структуру страхового ринку;

·     систему показників для характеристики страхової діяльності;

·     методику розрахунку абсолютних показників страху-
вання;

·     методику розрахунку відносних показників страхування;

·     методику розрахунку страхових тарифів, брутто-ставки та нетто-ставки;

·     методику розрахунку динаміки середньої збитковості;

·     джерела статистичних даних про страховий ринок;

 

уміти

·     надавати характеристику стану страхового ринку;

·     провадити статистичне дослідження страхової діяльності;

·     розраховувати абсолютні показники страхування;

·     розраховувати відносні показники страхування;

·     розраховувати страхові тарифи, брутто-ставки та нетто-ставки;

·     аналізувати динаміку середньої збитковості та розкладати приріст середньої збитковості за рахунок окремих факторів;

здійснювати пошук даних про страховий ринок.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутньої професії

Теоретичні знання і практичні навички з аналізу страхового ринку, вивчення взаємозв’язку між основними характеристиками страхового ринку та національною економікою можуть бути використанні в аналітичній і науково-дослідної роботі різних фінансових установ і організацій національної економіки та міжнародних організацій.

 

4. Зміст науки, що пропонується для вивчення студентам за модулями та темами:

враховуючи обсяг програмного матеріалу з науки статистика страхування до поточного контролю студентів денної та заочної форми навчання включається один модуль за темами:

Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення;

статистичні  показники статистики страхування;

статистичний аналіз результатів діяльності страхових організацій;

територіальний аналіз страхової діяльності;

рейтингові оцінки страхових організацій;

фінансові ренти в страхуванні.

 

5. Викладацький склад:

Шустіков Андрій Анатолійович, професор, к.е.н.

 

6. Основна література:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

Завідувач кафедри статистики                                          І.Г.Манцуров

Остання редакція: 12.10.16