Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистичне забезпечення маркетингових досліджень (варіативна)

наука «СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: здобуття студентами системи теоретичних знань щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу та оцінювання функціонування ринку, оцінка ринкової ситуації, визначення ємкості ринку і прогнозу попиту, виявлення і моделювання закономірностей і тенденцій розвитку ринку та практичних навичок статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів.

Завдання науки: вивчення студентами методів формування інформаційної бази, оброблення, узагальнення та аналізу інформації для підготовки і підтримки управлінських рішень щодо всіх суб’єктів конкретної маркетингової діяльності на будь-якому її рівні.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

       -     проводити спеціальні маркетингові дослідження базуючись на принципах збирання, обробки та зведення інформації;

       - оцінювати і аналізувати кон'юктуру ринку, власні можливості фірми (виробничого, кредитно-фінансового, торговельно-збутового і трудового потенціалу фірми).

       - оцінювати і проаналізовувати можливості та активність конкурентів;

       - організовувати моніторинг основних параметрів ринку конкретного товару, визначати його ємкість;

       - прогнозувати попит, оцінювати його еластичність;

       - виявляти і оцінювати рівень комерційного ризику;

       - сформовувати інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової стратегії ціноутворення;

       - оцінювати ефективність виконання маркетингових рішень.

      

 

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету