Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

До 110-річчя від дня народження П. П. Німчинова

 

   Німчинов Прокіп Петрович – видатний учений, який понад 28 років очолював кафедру бухгалтерського обліку Київського фінансово-економічного інституту. Це був перший доктор економічних наук в Україні за спеціальністю «Бухгалтерський облік, економічний аналіз і контроль».

   Йому належить заслуга створення в Україні наукової школи бухгалтерів-економістів вищої кваліфікації, в якій він виступав як науковий консультант, рецензент або офіційний опонент. Учні – послідовники П. П. Німчинова очолюють кафедри обліку, аналізу, аудиту в багатьох вузах країни, серед них – провідні вчені, державні і громадські діячі.
   Німчинов П. П. є автором першого вузівського підручника з обліку, що вийшов українською мовою – «Загальна теорія бухгалтерського обліку». Прокіп Петрович – автор понад 200 наукових праць, в тому числі багатьох навчальних посібників, дев’яти монографій.
    За досягнення в галузі педагогічної і наукової праці професор П. П. Німчинов нагороджений орденами «Знак пошани» та «Трудового Червоного Прапора», медалями «За трудовую доблесть» і «За доблесный труд».

 
 
Бутинець Ф. Ф. Прокіп Петрович Німчинов (1906–1983) / Ф. Ф. Бутинець // Історія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – Ч. 2 – С. 218–219.
 
У другій частині книги представлено біографію, події, факти з життя П. П. Німчинова, діяльність якого вплинула на розвиток бухгалтерського обліку в Україні.

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства : учебник для студентов вузов / под ред. П. П. Немчинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1978. – 438 с.
 
В книге излагаются вопросы организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве на основе передовых форм и методов учета, а также рассматриваются особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства.
 
Відомий учений і організатор бухгалтерського обліку в Україні П. П. Німчинов : До 100-річчя від дня народження (1906–1983) / упоряд. В. І. Єфіменко та ін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 36 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 
У цьому виданні відтворені основні дати життя, практичної та наукової діяльності доктора економічних наук, професора Прокопа Петровича Німчинова.
 
Грабова Н. М. Бухгалтерський облік і економічний аналіз у районних об'єднаннях і відділеннях «Сільгосптехніка» / Н. М. Грабова, С. А. Дідковський, П. П. Німчинов. – Київ, 1969. – 818 с.
 
В книзі висвітлено основи теорії бухгалтерського обліку, характеристика його об’єктів, задач і методів, найважливіші питання методології бухгалтерського обліку виробничо-постачальницької діяльності об’єднань і відділень «Сільгосптехніка», а також економічного аналізу їх господарської діяльності і фінансового стану.
 
Німчинов П. П. Вплив роботи К. Маркса «Капітал» на формування і зміст курсу бухгалтерського обліку / П. П. Німчинов // Збірник методичних матеріалівпо вивченню «Капіталу» К. Маркса / М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка ; [ред. В. С. Бойко]. – Київ, 1970. – С. 118–127.
 
В збірнику автор досліджує розробки К. Маркса, викладені в «Капіталі», та стверджує, що робота К. Маркса «Капітал», зокрема його перший том, є теоретичним фундаментом бухгалтерського обліку.
 
 
Литвин Ю. ЯНормативный метод учета затрат на производство в сельскохозяйственных предприятиях / Ю. Я. Литвин, И. Ф. Беба; под ред. П. П. Немчинова. – Москва: Статистика, 1973. – 188 с.
 
В монографии освещены основные принципы нормативного метода учета затрат в растениеводстве и животноводстве.
 
 
Литвин Ю. ЯОрганизация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве / Ю. Я. Литвин, В. А. Полторадня; под ред. П. П. Немчинова. – Киев : Вища шк., 1977. – 175 с.
 
В пособии изложены теоретические основы и вопросы практической организации бухгалтерского учета и оперативно-экономического контроля в сельскохозяйственных предприятиях, а также организация работ по составлению бухгалтерской отчетности.
 
Немчинов П. П. Новая система колхозного учета / П. П. Немчинов ; отв. ред. П. Т. Евсеев ; Киев.ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко, Укр. НИИ экономики и орг. сел. хоз-ва. – Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1960. – 327 с.
 
В книге излагается система колхозного учета, разработанная Украинским научно-исследовательским институтом экономики и организации сельского хозяйства и Киевским институтом народного хозяйства.
 
Немчинов ПП. Новая классификация счетов бухгалтерского учета : текст лекции / П. П. Немчинов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко.– Киев, 1976. – 42 с.
 
В лекции  рассматривается классификация  бухгалтерских счетов по  экономическому содержанию,  назначению и строению.
 
 
Немчинов П. П. Об учете затрат и доходов в колхозах / П. П. Немчинов. –Москва: Сельхозгиз,1958. –179 с.
 
В работе П. П. Немчинова изложена система учета затрат и доходов в колхозах, разработанная Украинским институтом экономики и организации сельского хозяйства применительно к исчислению себестоимости продукции и рентабельности колхозного производства.
 
 
Сборник задач по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства : учеб. пособие для студентов вузов / В. Г. Линник [и др.] ; под ред. П. П. Немчинова. Москва : Статистика, 1979. 215 с.
 
Сборник задач состоит из заданий по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных предприятиях и в других отраслях народного хозяйства.
 
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. В. Г. Лінник]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. : Присвячений 100-річчю від дня народження одного із фундаторів вітчизняної школи бух. обліку і контролю доктора екон. наук, професора Німчинова Прокопа Петровича. – 408 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 
Спеціальний випуск присвячений 100-річчю від дня народження одного з фундаторів вітчизняної школи бухгалтерського обліку і контролю доктора економічних наук, професора Німчинова Прокопа Петровича. Висвітлюються теоретичні, методологічні та практичні проблеми, які досліджуються науковцями з удосконалення обліку, аналізу та аудиту в різних галузях та на відповідних рівнях управління.

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 10.03.16