Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

051 "Економіка"

 • Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
 • Спеціальність: 051 "Економіка"
 • Рівень освіти: третій (освітньо-науковий)
 • Науковий ступінь: доктор філософії (Ph.D.)
 • Форми навчання: очна, заочна

Проблематика досліджень

 • Тенденції та закономірності розвитку економічних систем різного рівня з урахуванням дії ендогенних та екзогенних чинників
 • Розбудова постіндустріальної та знаннєвої економіки
 • Розвиток інституційної системи регулювання соціально-економічних процесів на мікро-, регіональному і макроекономічному рівнях
 • Розвиток теоретичних та методичних основ, методів та засобів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Економічна теорія: сучасні концепції в економічній теорії, поведінкова економіка, економічна політика, економічна безпека
 • Макроекономіка та національне господарство: макроекономічна політика, національна економіка, економіка територіальних утворень, форсайтинг
 • Економіка підприємства: розвиток підприємства, управлінська економіка, економічна взаємодія, інноватика

Науково-освітні школи, в яких реалізуються дослідження за програмою "Економіка":


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Загальні нормативні дисципліни:

 • Філософія науки
 • Методологія економічних досліджень
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • ІТ у практиці наукових досліджень
 • Сучасні освітні технології у вищій школі

Спеціалізовані дисципліни:

 • Сучасна політична економія
 • Економетричні методи наукових досліджень
 • Викладацька практика

Пакети вибіркових дисциплін (спеціалізації)

Пакет 1. Економічна теорія (випускова кафедра - кафедра економічної теорії)

 • Теорія випереджального розвитку та економічна політика
 • Механізм координації ринкової економіки в умовах її соціалізації
 • Історія економіки України у ХХ ст.
 • Економіка освіти в умовах інноватизації суспільства
 • Економічна безпека національного господарства в умовах глобалізації
 • Трансформація інститутів постсоціалістичної економіки
 • Закономірності еволюції сучасного капіталізму

Пакет 2. Національна економіка та макероекономічна політика (випупскова кафедра - кафедра національної економіки та публічного управління)

 • Аналіз макроекономічної політики
 • Модернізація суспільного сектора національної економіки
 • Макроекономічна параметри соціального розвитку
 • Інноваційна економіка та інноваційний розвиток
 • Управління економікою територіальних утворень
 • Макроекономічне регулювання фінансової системи
 • Форсайт та стратегування макроекономічних рішень

Пакет 3. Економіка підприємства (випускові кафедри - кафедра економіки та підприємництва, кафедра стратегії бізнесу)

 • Аналітичний інструментарій економіки підприємства
 • Діагностика та прогнозування розвитку підприємств
 • Управлінська економіка
 • Концепції та моделі сучасного менеджменту
 • Інноватика та інтелектуальна власність
 • Маркетингові дослідження та аналітика товарних ринків
 • Економіка міжгалузевих відносин

 

Остання редакція: 21.07.18