Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 • Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"
 • Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 • Рівень освіти: третій (освітньо-науковий)
 • Науковий ступінь: доктор філософії (Ph.D.)
 • Форми навчання: очна, заочна

Проблематика досліджень

 • Закони і закономірності функціонування суб’єктів підприємництва
 • Моніторинг цільових ринків, прогнозування ринкових тенденцій
 • Інноваційні форми і бізнес-моделі започаткування та здійснення підприємницької діяльності
 • Формування підприємницького потенціалу
 • Управління підприємницькою, торговельною та біржовою діяльністю, розробка стратегії та тактики забезпечення високого рівня їх конкурентоспроможності та вартості
 • Контролінг результативності підприємницької, торговельної та біржової діяльності

Науково-освітні школи, в яких реалізуються дослідження за програмою "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Загальні нормативні дисципліни:

 • Філософія науки
 • Методологія економічних досліджень
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • ІТ у практиці наукових досліджень
 • Сучасні освітні технології у вищій школі

Спеціалізовані дисципліни:

 • Сучасна політична економія
 • Економетричні методи наукових досліджень
 • Викладацька практика
 • Стратегічна конкурентоспроможність
 • Інноватика та інтелектуальна власність

Вибіркові дисципліни:

 • Економіка та організація підприємництва
 • Управлінська економіка
 • Консалтинг у підприємництві
 • Результативність бізнесу

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИПУСКОВИХ КАФЕДР

Кафедра економіки та підприємництва

 • засновано науково-освітні школи «Потенціал підприємства» та «Економіка підприємства»
 • виконуються науково-дослідні теми: «Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва» (№ДР 0116U001555) та «Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (№ДР 0117U001197)
 • започатковано проведення науково-практичних конференцій:
 • «Економіка підприємства: теорія і практика»
 • «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку»

Кафедра стратегії бізнесу

 • засновано науково-освітню школу стратегії підприємства
 • виконується науково-дослідна тема «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» (№ДР 0116U001430)
 • започатковано проведення науково-практичних конференцій:
 • «Стратегія підприємства: актуальні проблеми та напрями їх вирішення»
 • «Інновації в бізнес-освіті»
Остання редакція: 21.07.18