Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних вмінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання.


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

бакалавр менеджменту

Форми навчання

очна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

4 роки / 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Менеджмент агробізнесу»

 

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на використанні інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, бізнес-симуляторів, кейс-методів, застосуванні новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні контактних занять, семінарів-дискусій, презентацій-обговорень. Програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, професійними асоціаціями, інвестиційними компаніями, провідними бізнесовими структурами, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення. Це означає, що ключовим є набуття поглиблених знань у різних функціональних областях підприємництва, які дозволяють швидше пристосовуватися до нових завдань на основі активного обміну інформацією з контрагентами інших сфер діяльності підприємства. Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми і програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською та англійською мовами.


 

Навички, які отримує випускник

 

Після закінчення програми випускники мають уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємств агробізнесу і впроваджувати їх; визначати, аналізувати проблеми підприємств агробізнесу та розробляти заходи щодо їх вирішення; виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси; застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем; визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання; вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження і з використанням сучасних моделей, методів і технологій; оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також процеси і технології, що використовуються, в підприємствах агробізнесу різних форм власності та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень; вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері агробізнесу з метою забезпечення їх ефективності; демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації за умов невизначеності і ризиків; впроваджувати інноваційні проекти; здійснювати ефективне ділове спілкування, зокрема усну та письмову комунікацію українською та іноземними мовами; організовувати товарні, фінансові, інформаційні потоки, управляти каналами розподілу; прогнозувати розвиток економічних процесів та економічних показників; здійснювати контроль бізнес-процесів та витрат, фінансове планування діяльності підприємств; обирати оптимальну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику; управляти особистісним і професійним розвитком. 


 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в апараті управління та в різних лінійних і функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм у сфері агробізнесу, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організацій та установ, підрозділах органів державного та муніципального управління.


 

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Менеджмент агробізнесу" (спеціальність 073 "Менеджмент", спеціаліація "Менеджмент агробізнесу")

 

  

Остання редакція: 02.07.20