Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціально-економічний розвиток регіону

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів  знань про науково-методологічні засади формування соціально-економічних систем регіонів, стратегію регіонального розвитку, основні напрями та завдання  регіональної економічної політики та  механізми її реалізації, прогнозування розвитку регіонів з урахуванням впливу національних та глобальних чинників. Курс «Соціально-економічний розвиток регіону» тісно пов’язаний з іншими науковими дисциплінами економічного спрямування: з регіональною економікою, економічною теорією, демографією, економікою праці, економічною статистикою, міжнародною економікою та ін.

Практичну спрямованість дисципліни слід розглядати як важливу складову формування у студентів основних компетенцій — інформаційної, функціональної, навчально-пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної соціальної тощо.

Набуття таких компетенцій дозволить майбутнім фахівцям-економістам навчитися:

  • володіти культурою просторового мислення, аналізувати інформацію щодо регіонального розвитку господарства та здійснювати діагностику регіональної соціально-економічної ситуації (підприємницького клімату);
  • самостійно оцінювати можливості вирішення економічних і соціальних проблем регіонів;
  • моделювати різні ситуації, виробляти стратегію досягнення мети,  прогнозувати можливий розвиток соціально-економічних процесів в регіонах;
  • розвивати творче мислення та швидко пристосовуватись до стрімких змін, що відбуваються в світі, завдяки здобутим під час навчання знаннєвим і практичним компетенціям.
Остання редакція: 08.05.18

Публікаціі з предмету