Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аграрна логістика

Логістика як наука про наскрізне управління матеріальними та інформаційними потоками в просторі і в часі стає все більш затребуваною у вітчизняному бізнесі та економіці України. Розширення сфери застосування логістики, яке спостерігається в останні десятиліття, обумовлено зростаючими потребами організацій в зниженні витрат. Основний потенціал логістики закладений в раціоналізації управління потоками матеріалів, інформації та фінансів.

У логістичному аспекті АПК концентрується різноманіття притаманних йому відносин між елементами системи, необхідних для досягнення успіху. Дослідження АПК в руслі логістики тим більше актуально, що саме тут слід шукати причини виникнення багатьох проблем, породжених втратою продуктивних орієнтирів у формуванні системи прямих господарських зв'язків і організації паритетних партнерських відносин господарюючих суб'єктів АПК, що діють в ринковому просторі.

Метою курсу є оволодіння прикладною теорією логістики в АПК як специфічного виду підприємницької діяльності, навчання і розвиток практичних навичок проведення логістичних операцій з урахуванням специфіки АПК. Відмінною особливістю курсу є врахування специфіки агропромислового комплексу, розгляд логістичної системи в складі єдиної інфраструктури АПК, що формується на регіональному рівні.

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Аграрна логістика (магістерський рівень в.о.) (50.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аграрна логістика» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.