Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-планування логістичних операцій

Підготовка та реалізацій різноманітних бізнес-проектів в сучасних умовах господарювання визнається необхідною передумовою інноваційного розвитку  підприємств та організацій, запорукою їх конкурентоспроможності та життєздатності. Необхідною передумовою реалізації проектів та залучення коштів для їх фінансування є підготовка бізнес-плану – комплексного зовнішнього орієнтованого документу, в якому в систематизованому вигляді викладається сутність  бізнес-ідеї та обґрунтовується спроможність та ефективність її реалізації.

Формування у сучасних фахівців теоретичних знань та практичних навичок проведення усього комплексу цієї роботи ( від генерування бізнес-ідеї до розробки, презентації та участі в експертизі даного документу, розробленого ініціаторами проектів)  підтверджується запитами практики. Все це обумовило доцільність включення даної дисципліни до складу вибіркових дисциплін  бакалаврського рівня підготовки спеціалізації «Міжнародна економіка».

Програма дисципліни «Бізнес--планування логістичних» підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра.

Вивчення дисципліни «Бізнес-планування логістичних операцій» має на меті формування у студентів  сучасного економічного мислення, розуміння необхідності планування розвитку  бізнесу та реалізації власних підприємницьких проектів , набуття системних теоре­тич­них знань щодо сутності та призначення різних видів бізнес-планів, методології та інструментарію їх розробки; формування  практичних навичок щодо підготовки та презентації бізнес-плану, в тому числі з використання сучасних ІТ-продуктів, оцінки ефективності та доцільності його реалізації, проведення експертизи розробленого бізнес-плану для прийняття необхідних управлінських рішень (підтримка, відбір, реалізація тощо)

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Бізнес-планування логістичних операцій (магістерський рівень в.о.) (308.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-планування логістичних операцій» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.