Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Логістичний менеджмент (магістр)

Логістичний менеджмент  – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття рішень стосовно побудови логістичних систем, планування, організації, контролю логістичної діяльності виробничих, торговельних та сервісних підприємств, матеріального, інформаційного та маркетингового забезпечення логістичної діяльності суб’єктів господарювання.

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ– ознайомлення з теоретичними положеннями і світовим досвідом проектування та реалізації стратегічних підходів до логістичного управління як найважливішої загальної стратегії управління підприємствами, специфікою управління логістичними системами, особливостями і тенденціями в оптимізації матеріальних потоків, процесами управління матеріальними потоками в системах, а також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням логістичних методів і розрахунків, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері управління логістичною системою підприємства;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

У РЕЗУЛЬТАТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН НАБУТИ ТАКІ  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

1. Знання:

фундаментальних концепцій логістичного менеджменту, теоретичного та методичного інструментарію для діагностики і моделювання логістичної діяльності підприємства, методологічних основ прийняття логістичних рішень в бізнесі з врахуванням ризиків.

2. Уміння:

орієнтуватися в системі нормативних правових актів, що регламентують логістичну діяльність суб'єктів бізнесу; аналізувати логістичну діяльність підприємств, ефективно управляти матеріальними потоками підприємства, обґрунтовувати вибір альтернативних логістичних проектів та оцінювати їх ефективність з врахуванням ризиків, розробляти логістичну стратегію та використовувати сучасні методи управління матеріальними потоками для вирішення стратегічних завдань.

3. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері логістики та маркетингу, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність суб’єктів бізнесу в цілому чи окремі її складові.

Володіти стійкими навичками: функціонально-економічного обґрунтування найбільш ефективного управління матеріальними потоками.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Набуті знання і вміння з логістики є необхідною умовою успішної професійної діяльності майбутніх економістів.

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ:

 

Тема 1. Концепція та методологія логістики.

Тема 2. Логістична система підприємства та її категорії.

Тема 3. Основи логістики промислового виробництва та місце логістичного менеджменту в управлінні діяльністю підприємства.

Тема 4. Стратегія логістичного менеджменту підприємства.

Тема 5. Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом.

Тема 6. Підтримуючі функції логістичного менеджменту підприємства.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД.

Хмурковський Г.В., канд. екон. наук, доц.

 

Основна література

 1. Бажин И.И. Логистический менеджмент.  –  Харьков: Консум, 2005.  – 440 с.
 2. Бауэрсокс Д. Д., Клосс Д. Д. Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ.-М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2001.- 640 с.
 3. Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд. Современная логистика. – Санкт-Петербург, 2002 г.
 4. Зеваков А. М., Петров В. В. Логистика производственных и товарных запасов: Учебник-СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2002-320 с.
 5. Кальченко А.Г. Логістика. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000 р.
 6. Кальченко А.Г. Логістика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004 р.
 7. Кальченко А.Г. Логістика. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003 р.
 8. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика збірник  ситуаційних та практичних завдань: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 221 с.
 9. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: навч. посібник. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2012. – 312 с.

Завідувач  кафедри

комерційної діяльності і логістики                                   О.І.Олексюк

Остання редакція: 05.11.19

Публікаціі з предмету

 • Логістичний менеджмент 8Р01, 8Р02, 8Р03 (магістерський рівень в.о.) (239 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Логістичний менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти,галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 075 «Маркетинг»,магістерська програма «Рекламний менеджмент» та «Маркетинговий менеджмент» та  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.
 • Логістичний менеджмент 8Е13 (магістерський рівень в.о.) (230 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Логістичний менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства»,магістерська програма «Економіка підприємства»;24 Жовтня 2019 р.