Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Операційні дослідження в логістиці

Дослідження операцій у логістиці є  прикладною науковою дисципліною, що дозволяє здійснити кількісне обгрунтування прийнятих рішень щодо управління певними потоками (товарно-матеріальними, потоками споживчої цінності) у просторі та часі, враховуючі наявні обмеження детермінованого або імовірнісного характеру, та визначену мету такого управління (максимізація прибутку, мінімізація витрат тощо).

Для успішного вирішення логістичних завдань сучасних організацій зазвичай є необхідним залучення значних, і у той же час обмежених ресурсів, та, одночасно з цим, врахування багатьох чинників зовнішнього впливу на логістичну діяльність, що не завжди є керованими та часто носять ймовірнісний характер. Тому ефективність провадження логістичної діяльності багато у чому залежить від того, чи володіє менеджмент цих організацій сучасними методами та інструментами математичного моделювання та кількісного обгрунтування своїх логістичних рішень, і чи здатен він ефективно застосовувати їх, враховуючи як наявні ринкові та ресурсні обмеження, так і загальноуправлінські цілі більш високого порядку, яким має бути підпорядкована ця діяльність (зокрема, максимізації доходу, прибутку або інші показників діяльності організації).

Мета опанування навчальної дисципліни – оволодіння студентами магістратури базовими знаннями з дослідження операцій у логістиці та практичними навичками  користування математичним апаратом для вирішення різноманітних логістичних задач.

Остання редакція: 24.10.19

Публікаціі з предмету

  • Операційні дослідження в логістиці (магістерський рівень в.о.) (55.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Операційні дослідження в логістиці» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.