Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сервісний менеджмент

Діяльність в секторі послуг не тільки відрізняється своєю специфікою в порівнянні з діяльністю інших секторів економіки, а й характеризується великою різноманітністю та різноаспектністю.

Споживання послуг в країнах з високорозвиненою економікою непомітно починає переважати над споживанням багатьох благ. Темпи росту світового ринку послуг вдвічі перевищують темпи росту торгівлі товарами.

Змінюється структура попиту в секторі послуг, продукти сфери послуг - наука і інформація стають в економіці XXI  століття суттєвою рушійною силою структурних зрушень в технологічному попиті виробництва.

Поряд з традиційними для вітчизняної практики все більшого значення набувають спеціально притаманні ринковій економіки послуги, продукування яких здійснює широка мережа заново створених сервісних організацій (інституцій), маркетингові підходи до діяльності яких формувалися на основі досвіду промислових та торгівельних структур.

Разом з тим, сервісний менеджмент має ряд особливостей, що дозволяє розглядати його як специфічний вид діяльності.Мета дисципліни – дати студентам теоретичні знання про особливості сервісного менеджменту та практичні навички застосування інструментарію, зокрема і маркетингового при продукуванні послуг.

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Сервісний менеджмент (260 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Сервісний менеджмент» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 075 «Маркетинг27 Грудня 2018 р.