Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Виробнича логістика

Мета завдання та результати вивчення дисципліни

Дати студентам комплекс сучасних знань, технологій і практичних інструментів  в сфері управління матеріальними потоками в процесі виробництва,  заснованих на системному підході до формування програм розвитку, спрямованих підвищенню ефективності діяльності компаній.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • знати особливості організації та управління виробничими системами різних типів;
 • розуміти основні принципи організації матеріальних потоків;
 • вміти виявляти проблеми в сфері організації та управління матеріальними потоками;
 • знати основні сучасні концепції логістики виробництва;
 • вміти застосовувати на практицітеоретичні знання щодо підвищення ефективності функціонування логістичних виробничих систем;
 • знати  сучасні підходи до управління матеріальними потокамив процесі виробництва;
 • вміти аналізувати проблеми, що виникають в процесі управління матеріальними потоками на підприємствах та знаходити можливі варіанти їхнього вирішення;
 • знати сучасні методологічні підходи щодо оцінювання ефективності логістичної діяльності в процесі виробництва;
 • визначати способи підвищення ефективностіфункціонуваннямікрологістичних систем;
 • здійснювати оцінювання ефективності управління матеріальними потоками в процесі виробництва та приймати відповідні рішення щодо її підвищення;
 • знати технології попередження та усунення ризиків діяльності  внутрішньовиробничого ланцюга поставок;
 • вміти приймати зважені рішення в сфері управління матеріальними потоками в процесі виробництва.

 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії

Знання та вміння у межах тематики дисципліни необхідні майбутнім економістам для набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в процесі діяльності  підприємств для забезпечення економічної стабільності на конкурентному ринку.

 

Зміст дисципліни

       Змістовий модуль 1.Логістика виробничих процесів

      Тема 1. Концептуальні положення логістики виробництва

      Тема 2. Місія, стратегія та тактика виробничої логістики

       Тема 3.  Виробничий процес як процес перетворення ресурсів у продукт

      Тема 4. Логістичні основи організації та обслуговування виробничих процесів

       Змістовий модуль  2. Логістичне управління виробничими процесами

      Тема 5. Синхронізація ланок логістичного ланцюга

       Тема 6. Логістична організація забезпечуючих процесів

       Тема 7. Логістична організація ремонтного обслуговування

       Тема 8. Логістичне управління виробництвом із використаннямсучасних інтегрованих систем управління

Викладацький склад

Косарева Т.В. , кандид.екон. наук, доц.

 Основна література:

 1. Горбенко О. В. Логістика : навч. посіб. / О. В. Горбенко. — К. : Знання, 2014. — 315 с. 
 2. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика збірник  ситуаційних та практичних завдань: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 221 с.
 3. Логістика та управління ланцюгами поставок: навч.посібник/ Є.Крикавський, О.Похильченко, М.Фертч.– Львів: Видавництво Львівської політехніки,  2017. – 804 с.

 

 

Завідувач кафедри ____________________________Олексюк О.І.

                                                 (підпис)

 

Остання редакція: 27.03.20

Публікаціі з предмету

 • Виробнича логістика (189.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Виробнича логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.