Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Метод сфокусованого групового інтерв’ю

Мета - ознайомлення студентів з основними принципами організації та проведення групових інтерв’ю, придбання практичних навичок використання методу фокус-груп.

Основними завданнями курсу  є: ознайомлення студентів з теоретичними основами методу групового інтерв’ю  в соціології; розкрити особливості використання різних видів групового інтерв’ю, фокус-групове, експертне тощо; навчити студентів організовувати, розробляти інструментарій та проводити соціологічні дослідження з використанням методу групового інтерв’ю, робити власні висновки та надавати рекомендації;

  Курс «Метод групового інтерв’ю»займає важливе місце в професійній підготовці майбутніх фахівців, є важливою складовою їх професійної освіти, поглиблює знання, засвоєні в рамках курсів «Соціологія», «Загальна соціологічна теорія», «Методи соціологічних досліджень» та розширює можливості розуміння студентами соціальної реальності.

Знання та вміння, які набудуть студенти: здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією; здатність до організації і планування; здатність працювати самостійно; дослідницькі навички і вміння.

Набуті знання та вміння студенти зможуть реалізувати в майбутній професії при організації та проведенні соціологічних досліджень та аналізу інформації.

Остання редакція: 07.04.16